donderdag 13 maart 2014

ESTABLISHMENT IN POGING TOT BEGRIP VOOR JEUGD

Jeugd liet verstek gaan op discussie-avond van NPB

Dat juist de jeugd ontbrak op de discussie-avond die de Veenendaalse afdeling van de Nederlandse Protestanten Bond gisteren organiseerde in gebouw Het Trefpunt was een tegenvaller, die tot resultaat had dat alleen het establishment zich trachtte te verdiepen in de problematiek die hedendaagse stromingen onder de jeugd opwerpt.
Het establishment betreurde dat, getuige de  uitlatingen van onder anderen de forumleden ds. H. Nijeboer, ds. H. Verstraaten en drs. L.L. Coïni. Desondanks bleek er voldoende bereidheid zich open te stellen voor de - deels - nieuwe ideeën, en begrip te tonen, waaraan toch voor iedereen weer andere grenzen gesteld blijven.

Onder de aanwezigen op de discussie-avond o.a. de twee adjudanten
van gemeentepolitie (in burger), de heren W. van Bruggen en C.A. Visser.
die wellicht wel iets meer aan de weet had willen komen hoe de drugs leven
onder jong-Veenendaal. Helaas, de jeugd liet op deze avond verstek gaan.
Visiteachtige avond
Rond vijftig personen woonden de discussieavond bij, met een forum waarin kapelaan T. Escher. ds. Th. Ferwerda en Kees Croes (van Aksiegroep X) zitting hadden.
De gespreksstof werd geleverd door mevrouw A. Lap uit Heusden, docente aan de sociale academie in Amsterdam, die een inleiding hield over de vraag:
Schopt de jeugd tegen onze maatschappij, en waarom?
Zij kwam tot de conclusie dat inderdaad groepen onder de jeugd tegen de muren van de maatschappij schoppen, of het in ieder geval proberen, en zij deed een beroep op de oudere generaties om de deur niet alleen op een kier te zetten, maar wijd open, zodat een dialoog met de jeugd op gang kan komen. Ze liet uitkomen dat de jeugd dat begrip waard is en meer positieve bijdragen aan de rnaatschappij ontwikkeling - veelal op grond van vooroordelen - wordt geloofd.

Consumptief
Mevr. Lap legde onder meer uit dat er diverse categorieën onder de jeugd te onderscheiden zijn, die elk op eigen wijze het hunne trachten te verwezenlijken.
Een elite-groepje is politiek geïnteresseerd.  Men wil af van het competitie-element in de huidige maatschappij, waarin iedereen "hard mee holt", waarin iedereen zo nodig een autootje moet hebben en waarin de mens zich bepaalt tot consumptieve functies. De jongeren staan er huiverig tegenover en willen er de creatieve maatschappij voor in de plaats stellen.
Het is buiten kijf dat daartoe een mentaliteitsverandering noodzakelijk is.

Het forum in gebouw 't Trefpunt.
v.l.n.r. ds. Nijeboer, ds. Verstraaten. mevr. Lap, drs. Coïni,
Kees Croes en kapelaan Escher.
De groep van de werkende jongeren - met het recht op hooguit één dag vorming in de week - is een andere, die zich in protest uit.
Dat gaat tegen hun eigen positie. Ook op middelbare scholen is beweging ontstaan, die recentelijk nog een nieuwe impuls kreeg door het op ruime schaal verspreide "Rode boekje voor scholieren", waarin methoden tot democratisering uit de doeken worden gedaan.
Deze democratisering houdt in, dat ouderen en jongeren naast elkaar gaan staan in plaats van boven of onder elkaar. Er moet een gelijkwaardig tweerichtingsverkeer mogelijk zijn.
Het geweld dat sommige jeugdgroepen gebruiken om hun protest kracht bij te zetten spruit voort uit stierlijke verveling, voornamelijk onder die jongeren die direct na de lagere school in het produktie-proces worden ingeschakeld. Agressie ligt dan voor de hand zodra er een aanleiding is.
Bovendien wordt dan een kans geboden aan bepaalde jongeren die protesteren omwille van het protest zelf.

Zwijgend
De discussie over deze problematiek verzandde bij  herhaling in spraakverwarring, maar gaandeweg kreeg iedereen door waar het over ging: begrip en tolerantie.
Ds. Nijboer vroeg zich in eerste instantie al af of de "zwijgende meerderheid" onder de jeugd nu een verontrustend verschijnsel is of niet, of dat zij juist meebouwt aan de maatschappij van morgen.
Kapelaan Escher vond dat men er zeker ongerust over moet zijn want wie meehelpt aan het uitbouwen van de bestaande maatschappij, verandert niets aan de rotte plekken.

drs. L.L.. Coïni
Iemand uit het publiek gooide een steen in de nog vrij rimpelloze vijver van het gezelschap met de vraag of de opstandigheid van de jeugd eigenlijk niet voortspruit uit "verwenning" onder invloed van de welvaart.
Hij zag zijn vraag bevestigend beantwoord, zij het dat zowel mevrouw Lap als de heer Coïni meedeelde dat die welvaart als verstikkend door de jeugd wordt ervaren en dat zij het welzijn willen laten prevaleren.
Daarvoor zijn offers nodig aan onze economie, en juist dat offerblok is voor velen een hindernis die nauwelijks te nemen is.
Het bleef hij ja's en nee's, en meer mocht ook niet van de discussie worden verwacht.

Voorzitter ds. Ferwerda concludeerde dat het een "visite-achtige" avond was geworden.
Enerzijds omdat het publiek zeer dicht hij de forumtafel zat, en anderzijds omdat er zo nu en dan echte gesprekken werden gevoerd, waarin meningsverschillen die tot dusver bij de formulering al moeilijkheden ontmoetten, in elk geval duidelijk aan het licht kwamen. "Zoiets kan niet van elke visite worden gezegd", zei ds. Ferwerda. die daarmee de derde discussieavond van de NPR in Veenendaal besloot.
(De Vallei, 28 oktober 1970)

Geen opmerkingen: