woensdag 2 april 2014

JEUGDWERK IN RHENEN

Rhenense instuif jubileert

"Breng eens een zonnetje onder de mensen". Deze melodie schalt uit de jukebox in de bar van de instuif. Het is een toepasselijke melodie. Tien jaar lang hebben de bestuurders van de Stichting Jeugdzorgwerk Rhenen een zonnetje gebracht onder de jeugd van de Grebbestad.
Komende week wordt namelijk het tienjarig bestaan gevierd van deze nog vrij jonge instelling.
Dan wordt er in "Bella Vista", de voormalige ambtswoning van burgemeester Bosch ridder van Rosenthal, een uitgebreid snertfeest gegeven.
Om precies te zijn: woensdag 4 oktober (1967). Gisteravond was de jeugd er nog niet.
De leiders, deels gestoken in stofjassen, deels in overalls, waren er druk in de weer om de laatste hand te leggen aan de jaarlijkse opknapbeurt.
Hier en daar een verfje in de schiettent, een bank en een stoel repareren in de bar, de kelder voor de handenarbeid wat opredderen, kortom overal was nog wel wat te doen om het interieur weer toonbaar te maken na de lange zomerperiode van rust.

Er waren tien jaar geleden vier initiatiefnemers, de heer Wolters, toenmalig chef van de afdeling sociale zaken ter gemeentesecretarie, de maatschappelijk werkster uit die dagen mej. Engels en de maatschappelijk werker de heer B. Both, alsmede de heer Huishof, ambtenaar van de afdeling onderwijs en personeelszaken van de secretarie. De heer Huishof is nog steeds actief werzaam in deze instuif, evenals de heer Both. Met hem maakten wij een praatje over de achterliggende jaren.
"We zijn begonnen in het vroegere gymnastiekzaaltje aan de Bantuinweg", zegt de beer Both."waarbij we geassisteerd werden door een aantal vrijwilligers. Allemaal mensen die zich geheel belangeloos gingen inzetten voor het jeugdwerk. De bedoeling was gedurende twee avonden per week de jeugd van de straat bezig te houden. We begonnen heel simpel met een biljart en een ping-pongtafel. Dat is langzaam uitgegroeid en al gauw moesten we naar een grotere ruimte omzien. Ons initiatief was aangeslagen. Gemiddeld kwamen er 's avonds zo'n dertig meisjes en jongens binnen vallen. Toen de ambtswoning van de burgemeester uitbrandde, konden wij in het inmiddels opgeknapte "Bella Vista" terecht".
In"Bella Vista" is nu al een jaar of zes alles op het jeugdzorgwerk in elf lokaliteiten geconcentreerd.
Er zijn in de loop van de tijd hobbyclubs opgericht, waar radio's worden gebouwd en
modelvliegtuigen en -schepen. Er kwamen biljarts bij, ping-pong tafels en een afdeling voor meisjes, die handenarbeid kunnen bedrijven in een sfeervol ingerichte kelder. De bar werd wel vijf maal zo groot gemaakt, waar iedereen gezellig kan zitten, kortom de activiteiten zijn inmiddels zodanig uitgebreid, dat er vijf volle avonden per week met de jeugd wordt gewerkt. Zowel meisjes als jongens hebben tot de instuif toegang. Ze betalen een luttel bedrag aan contributie. Die wordt in een reiskas gestort en van dat geld gaat het hele gezelschap éénmaal per jaar een dagje uit. Het hele werk steunt op subsidie van de gemeente.
Toen iedereen zag aankomen dat het initiatief ging slagen werd besloten een stichting op te richten. Daarvan is notaris S. J. Vleer voorzitter. Onder leiding van het stichtingsbestuur werd het jeugdzorgwerk verder ontplooid tot wat het nu - na tien jaar - is geworden.
Tweehonderd vijf en twintig jongeren staan als vaste leden te boek.
Zij brengen vriendjes en vriendinnetjes mee en in het afgelopen seizoen steeg het bezoek tot gemiddeld zelfs 70 liefhebbers per avond. Het doel van de stichting: de jeugd van de straat en deze creatief bezig houden, is ten volle bereikt.

GEZELLIG
De instuif staat open voor jeugd van 13 tot 20 jaar. In de loop der jaren is gebleken, dat men 't accent moest gaan leggen op het ontmoetingspunt. Weliswaar zijn de hobby clubs grotendeels blijven bestaan, maar veel jongeren scheppen er behagen in de bar te bevolken, om daar gezellig onder elkaar te babbelen. Een kopje koffie kost maar twee dubbeltjes. Frisdranken zijn al te krijgen voor dertig cent. Dit zijn allemaal factoren, die ongetwijfeld tot het welslagen van het initiatief hebben bijgedragen.
Eén hobbyclub is ter ziele gegaan. Dat was de bromfietssleutelclub. Wegens gebrek aan belangstelling werd er een schiettent voor in de plaats gebouwd. Daarvan wordt bijzonder veel gebruik gemaakt. Drie schoten voor één dubbeltje kan geen bezwaar opleveren. De jeugd kan hier op ballonnen schieten die mechanisch worden voortbewogen.
Ook de club van radiobouwers is niet meer zo actief. Nogmaals, het zwaartepunt van de Rhenense instuif ligt tegenwoordig op de ontmoeting van de jeugd. De meisjes, die dinsdagavond terecht kunnen, zijn actief gebleven met de handenarbeid. Van de Kembo wordt veel gratis afvalmateriaal verkregen. Dat wordt verwerkt tot allerlei kunstzinnige voorwerpen. In het interieur van "Bella Vista" kan men veel van de werkstukken, die de meisjes gemaakt hebben, terug vinden.
De Rhenense firma Jan Drost NV heeft de stichting een televisietoestel geschonken. Dat wordt alleen maar ingeschakeld voor voetbalwedstrijden en andere veel-kijkers-trekkende uitzendingen.

FEESTAVOND
Het tienjarig bestaan wordt gevierd op woensdag 4 oktober met een uitgebreide snertfuif.
De kok van het bejaardencentrum "De Tollekamp" aan de Nieuwe Veenendaalseweg heeft zich bereid verklaard de snert te koken.
Die snertfuif betekent tevens de opening van het nieuwe seizoen.
De meisjes en jongens moeten zelf zorgen voor bord en bestek.
Het kan een dol feest worden.
(De Vallei, 26 september 1967)

JEUGD KNAPTE ZELF OUDE WONING OP

Hervormde jeugdsoos in Rhenen officieel geopend

In een oude krotwoning waarin laatstelijk een goudsmederij was gevestigd (aan de Servetstraat), werd gisteravond door ds.  N. Kooreman "J 67" geopend, het jeugdhonk van de hervormde jeugdraad. Tot voor kort kwamen ongeveer dertig jongelui bijeen in de woning van mej. W. H. Slot aan de Herenstraat. Het werd hier te klein en het chr. verenigingsgebouw "Irene" vond men minder geschikt,  waarom besloten werd 't oude, vervallen pand in de Servetstraat 'n inwendige gedaanteverwisseling te laten ondergaan, dankzij onder andere een subsidie van f 4000,-. beschikbaar gesteld door de kerkvoogdij van de Nederlands Hervormde Gemeente van Rhenen.

Jeugdzorg was niet uitgenodigd
In tegenwoordigheid van talrijke genodigden, onder wie namens burgemeester en wethouders loco-burgemeester mr. J. Deen, opende ds. N. Kooreman de saloondeuren die toegang geven tot de bar, met
Ds. N. Kooreman (rechts)
betrad na het openen van de
klapdeuren de bar.
welke handeling deze nieuwe Rhenense instuif officieel was geopend.
Het inleidend woord werd gesproken door de heer H. Bolt, die als afgevaardigde van het kerkbestuur aan dit open jeugdwerk is toegevoegd.
Hij sprak waarderende woorden aan het adres van de heren G. Jonkers en C. Meijer, die bijzonder veel voorbereidend werk hadden verzet om dit honk tot stand te brengen. Beiden kregen een aandenken als herinnering aan al hun activiteiten. Hun dames werden in de bloemetjes gezet.
De heer Jonkers gaf een overzicht van de totstandkoming van dit idee, dat geboren werd in de gastvrij beschikbaar gestelde woning van mejuffrouw Slot, waar hooguit dertig jongelui konden worden toegelaten, zodat deze plaats te klein was geworden om het jeugdwerk te kunnen voortzetten. "Gebouw Irene" was voor ons minder geschikt, omdat de jeugd een eigen home wil hebben waar ze kon doen en laten wat ze zelf wil," aldus de heer Jonkers.
"Daarom viel ons oog op dit vervallen pand, dat wij inmiddels door zelfwerkzaamheid, met behulp van talrijke aannemers en zakenlieden, hebben opgeknapt".
Allen die hun steentje hadden bijgedragen kregen als aandenken een asbak met het embleem "J 67" erop aangebracht.
"J" is de j van jeugd. Ds. Kooreman was bijzonder verheugd het jeugdhonk te mogen openen.
"U zult er met mij van overtuigd zijn", aldus ds. Kooreman, "dat dit werk hier ongetwijfeld zal slagen, omdat dit tot nu toe al zo enthousiast is opgezet.
De heren Jonkers en Meijer hebben zich compagnons genoemd. 
Ik geloof dat met dit tweetal dit jeugdhonk ongetwijfeld een succes zal worden. 
Er is heel veel gedaan. U bent eerst in "Irene" geweest. Daar was het te mooi. 
Daar voelde de hedendaagse jeugd, omdat men toch eigenlijk niets mocht doen, zich feitelijk niet thuis. Toen is men gegaan naar de gastvrije zolder van mejuffrouw Slot en nu is men hier, thuisgekomen van "Flits" tot "Servet". Ik geloof dat ik het zo mag zeggen, dat het toch ook de bedoeling is om de jeugd leiding te geven om van het servet uit te groeien tot het tafellaken. 
Ik hoop, dat de jeugd hier een honk zal vinden om te ontspannen op allerlei gebied, dat het ook een plaats mag zijn waar men met elkaar kan bomen en van gedachten kon wisselen. 
Er is zoveel waarin men zich kan verdiepen en zeker wat het Godsdienstige leven betreft."

Ds. Kooreman deelde tenslotte nog mede, dat er alsnog een bedrag beschikbaar zal worden gesteld, teneinde deze jeugdsoos nog wat beter en gezelliger te kunnen inrichten.
Daarna trok de predikant een servet weg en opende hij de klapdeuren, zoals dit in cowboy-films de gewoonte is en die in dit "J 67" toegang geven tot de bar.
Met deze handeling was "J 67" dan officieel voor geopend verklaard, en kregen allen de gelegenheid dit nieuwe jeugdhonk te bezichtigen.
Al eerder verklaarde de heer Bolt dat het geenszins de bedoeling is dat deze sociëteit een tegenhanger wordt van de instuif "Bella Vista" van de neutrale stichting Jeugdzorgwerk "Rhenen'.
De heer Bolt deelde destijds mee, dat men in de toekomst zelfs nauw met de stichting Jeugdzorgwerk wil gaan samenwerken
Gisteravond bleek daar nog niets van. Er was niemand van de stichting jeugdzorgwerk aanwezig bij deze officiële opening. Bij informatie bleek dal de voorzitter, notaris S. J. Vleer zelfs niet eens wist dat  "J 67" geopend zou worden. "We hadden wel een uitnodiging verwacht", zei de heer B. Both, hoofdleider van de Stichting, "maar we hebben die niet ontvangen".
(25 oktober 1968)

Instuif onderging interieurverandering
Gemeenschapsruimte werd omgetoverd in sfeervolle grot
Wanneer over enkele dagen het winterwerk van de stichting Jeugdzorg in de gemeente Rhenen wordt hervat komen de jongelui in een totaal gewijzigd Bella Vista. De verschillende leiders, die vrijdagavond in het gebouw samen waren gekomen om de interieurwijziging te vieren, hebben alles in eigen beheer en in hun vrije tijd uitgevoerd. Het heeft vele maanden gekost, voordat alles naar wens was.
Op een onderdeel van de verlichting na, dat in bestelling is, heeft de leiding het grote werk nu klaar.
Het gaat vooral om de grote gemeenschapsruimte, waarin zich de bar bevindt, die een totale wijziging heeft ondergaan. Van het oude interieur is totaal niets meer overgebleven.
Onder de vele werkers heeft stukadoor Cuperi het meest de handen vol gehad, omdat er een grot-idee van gemaakt is. Dat hield in dat tegen de plafonds en tegen de wanden - nadat er steengaas was
Mevr. Cuperi
aangebracht in de meest grillige vormen - karrevrachten vol stucmateriaal moest worden verwerkt.
Dat had weer een speciale bewerking nodig, omdat het geheel na de afwerking grillig moest blijven, zoals men dat ook in een echte grot aantreft. De Instuifleiding is erin geslaagd door deze manier van werken een geheel aparte sfeer te scheppen.
Mevrouw Cuperi en de heren Kriek, Van de Heuvel, Both, Bovenkamp en v.d. Oosterkamp (de heer Landman was ziek) hebben samen met de heer Cuperi veel eer van hun werk.

Hulp
"Noem mijn naam nou maar niet", zei de heer Cuperi, "want we hebben er met z'n allen éven hard aan gewerkt. Toen in mei de instuif werd gesloten zijn we eraan begonnen. Geen avond sloegen we over. Wanneer op 1 oktober de meisjes en jongens weer komen, kunnen ze hun hart ophalen. Trouwens van die kant hebben we ook flink hulp gehad. In het begin werkte er een ploeg van zo'n twaalf tot dertien jongelui mee. Dat is weliswaar wat afgezakt, maar tegen het einde van de werkzaamheden waren het altijd nog wel een vijf of zes knapen, die trouw de helpende hand bleven toesteken. Dat hebben wij bijzonder op prijs gesteld".
Het bestuur van de instuif is momenteel bezig een full-time jeugdleider aan te trekken. Er zijn al enkele sollicitaties binnen, maar tot een benoeming zal het voorlopig nog wel niet komen. Men wil niet over ijs van één nacht gaan.
"Of wij er mee ophouden, wanneer eenmaal de jeugdleider is aangesteld? Nee, voorlopig zal dat niet het geval zijn", lichtte de heer Cuperi toe. "Men moet niet vergeten, dat wij nu al zo'n twaalf jaar avond aan avond dit werk doen. Daar kun je zo maar niet uitstappen. Een jeugdleider moet uiteindelijk ook de weg worden gewezen wanneer hij straks in Rhenen aan de slag gaat.
Zo'n man kun je niet meteen aan z'n lot overlaten.
Anderzijds is het zo, dat wij als vrijwilligers één keer zullen gaan zeggen: nu is onze tijd gekomen. Uiteindelijk wil je op wat latere leeftijd ook wel eens wat anders gaan doen. Dat wil niet zeggen dat we er dan helemaal de brui aan zullen gaan geven. Daarvoor zijn we er té veel ingegroeid en hebben we té veel met dit jeugdwerk op.
Het is voor een gemeenschap van het allergrootste belang een goed werkende stichting voor jeugdzorgwerk te hebben. Trouwens dat heeft de gemeenteraad óók altijd bevestigd. We hebben steeds over dc grootst mogelijke medewerking van de zijde van het gemeentebestuur mogen beschikken".

Moeder
De echtgenote van de heer Cuperi staat in de instuif al jaren achter de bar.
Zij is er niet alleen 's avonds, wanneer de jeugd in groten getale naar Bella Vista trekt, maar ook vele uren overdag.
Dan wordt de boel weer aan kant gebracht en alles voorbereid voor de komende avond.
Zij vormt in de organisatie van de hier genoemde vrijwilligers een zeer belangrijke zo niet onmisbare schakel. Je zou haar de moeder van de instuif kunnen noemen.
Haar man: "Ik geloof, dat mijn vrouw er niet meer mee kan ophouden".
Met zo'n aan dit jeugdwerk verknochte kracht mag het bestuur zich alleen maar gelukkig prijzen.
(De Vallei, 22 september 1969)

Bella Vista weer open

Woensdagavond 1 oktober a.s. om half acht gaat de deur van het Instuif gebouw"Bella Vista" weer open en kan de Rhenense jeugd van 13 tot 21 jaar weer 5 avonden per week in het clubhuis vertoeven.

In de afgelopen zomer heeft het gebouw nogal ingrijpende veranderingen ondergaan en vooral de ontmoetingsruimte-bar is thans zeer sfeervol en heeft een hippe verlichting gekregen.
De jukebox is gevuld met de laatste topnummers en de kelderruimte is weer beschikbaar als oefenruimte voor een of meer beatbands.
Bezoekers moeten zich als lid laten inschrijven en de contributie bedraagt voortaan fl. 1,50 per maand.
De eerste avond kan iedereen kennis komen maken en is men niet verplicht zich als lid te laten inschrijven. Ook ouders die zich voor 't werk van de stichting Jeugdzorgwerk interesseren en weleens willen zien waar hun kinderen 's avonds worden opgevangen, zijn van harte welkom.
(De Vallei, 26 september 1969)

Stadhuis in Rhenen op stelten
Tumult rond ontslag van jeugdwerkleider Instuif 

Spreekkoren en spandoeken van Instuif-jeugd in raadzaal

Het bestuur van de Stichting Jeugdzorgwerk in Rhenen heeft de drie maanden geleden op proef aangestelde jeugdleider Veenbrink ontslagen, omdat men niet over hem tevreden was. Al enkele dagen is het rond het instuifgebouw Bella Vista, gelegen naast het gemeentehuis onrustig geweest. Het stichtingsbestuur heeft het jeugdhonk gesloten, zoals dat in de zomer te doen gebruikelijk is. Maar de instuifjongeren hebben er vooral gisteravond nogal protesterend rond gedoold.
Gemeenteraad Rhenen
In koor werd geroepen "Wij willen Veenbrink, wij willen Veenbrink". De meisjes en jongens droegen borden mee met opschriften als "Geen Both maar Veenbrink".
Dc heer Both is jarenlang zelf leider geweest van de jeugdactiviteiten en is tot op heden een belangrijke sleutelfiguur in de stichting, waarvan notaris S. J. Vleer het voorzitterschap bekleedt. Gisteravond was het bestuur bereid een delegatie van drie jongeren te ontvangen ten gemeentehuize om aan te horen waarom zij zo gesteld zijn op de ontslagen jeugdleider en om de jeugd een soort inspraak te geven bij deze zaak. Het was intussen bekend geworden dat in de gemeenteraadsvergadering, die gisteravond eveneens werd gehouden, door de socialist Glasbergen vragen zouden worden gesteld over het ontslag van Veenbrink. Toen de vergadering zou aanvangen stroomde de jeugd het gemeentehuis binnen om de raadzaal volledig in beslag te nemen en daar te posten met de protestborden, af en toe de yell aanheffend: "Wij willen Veenbrink".

Applaus hij binnenkomst van college
Toen het college van burgemeester en wethouders de raadzaal binnenkwam ging er een applaus op.
Iets nieuws voor Rhenen. Voorzitter Burgemeester Mr. L. Bosch ridder van Rosenthal stelde de raad voor, gezien de grote belangstelling, de vraag van de heer Glasbergen niet, zoals te doen gebruikelijk aan het slot van de vergadering te behandelen, maar meteen aan het begin. Daarmee stemde de raad in.
De vraag van de heer Glasbergen werd voorgelezen door de burgemeester: "Is het juist", aldus de brief van de socialistische afgevaardigde, "dat de jeugdleider op staande voet is ontslagen en zo ja, wat is daarvan de reden?"
De heer Glasbergen kreeg de gelegenheid nog een toelichting te geven op zijn vragen.

OPLOOP
"Toen we met de fractie in het gemeentehuis aan het vergaderen waren, dat was maandagavond, merkten we dat er bij "Bella Vista" een grote oploop was van heftig discussiërende jeugd. We zijn er met z'n allen heengegaan. Toen vernamen wij dat de jeugdleider was ontslagen en dat de instuifjeugd het daarmee helemaal niet eens was. We kregen de belofte een kopie van de brief te zullen ontvangen, maar die hebben we tot op heden niet gekregen. Daarin heeft de jeugd ons dus teleurgesteld. Daar de raad de instuif met grote bedragen subsidieert acht ik het van belang dat we ingelicht worden over de gang van zaken", aldus de heer Glasbergen.
Burgemeester Bosch antwoordde, dat de stichting een onafhankelijke instelling is met een eigen bestuur. "Weliswaar zit er één raadslid in dat bestuur, maar niet in die kwaliteit. Aan de subsidie is alleen als voorwaarde gesteld, dat het bestuur een begroting en een financieel verslag moet overleggen. Wanneer daaruit blijkt dat de subsidie verkeerd wordt gebruikt, dan kan de raad die subsidie intrekken, maar verder mogen we ons er niet mee bemoeien".
"Wanneer een muziek- of een zangvereniging van de gemeente subsidie krijgt en men krijgt onenigheid met bijvoorbeeld de dirigent, dan kunnen wij als raad ons daarmee al evenmin bemoeien. Ik heb evenals u gehoord, dat de heer Veenbrink is ontslagen, maar de werkelijke reden en de beoordeling onttrekt zich aan mijn bevoegdheid. Het is misschien een wat teleurstellend antwoord, dat ik moet geven met zo'n grote belangstelling, maar het is niet anders", aldus de burgemeester Bosch in eerste instantie.

TAAK
Wethouder Mr. J. Deen vond de mededelingen van de burgemeester formeel volkomen juist.
Maar dat woordenspel kon hem toch niet bevredigen. In feite zijn de jongeren in beroering geraakt en hij vond het daarom des te meer een taak van de raad om zich ermee te bemoeien.
"Ik wil daarmee niet zeggen", aldus wethouder Deen, "dat we direct vandaag moeten oordelen over
Bella Vista
het ontslag van de jeugdleider, maar het zou toch wel goed zijn, dat het in de openbaarheid zou worden gezegd, omdat het besluit de jongeren toch wel in het bijzonder heeft aangesproken.

Ik zie het als een communicatiefout dat de jongeren er niet eerder in zijn gekend. We kunnen ons er niet rechtstreeks mee bemoeien, maar we kunnen onze mening wel doorgeven aan het bestuur van de stichting".
De heer Griffioen (ARP): "Ik kan de emoties van de jeugd begrijpen en ik zou toch wel eens de reden van het ontslag willen horen."
Naar aanleiding van het hierop volgend applaus wees de burgemeester op de desbetreffende bepalingen in het reglement van orde, dat de belangstellenden bij een openbare vergadering van de raad geen blijken van instemming of afkeuring mogen geven. "Wanneer het weer gebeurt zal ik verplicht zijn de tribune en de raadzaal te laten ontruimen".

ONTEVREDEN
Hierna deelde de burgemeester op de vraag van de beer Griffioen mede, dat hij de reden van het ontslag niet wist. Wel deelde hij mede, dat de heer Veenbrink een proeftijd moest doormaken en dat het bestuur van de stichting na afloop daarvan niet tevreden was. Bovendien had de heer Veenbrink verzuimd een brief, waarin allerlei vragen werden gesteld door het bestuur, te beantwoorden. Hij had in het geheel niet gereageerd.

Voor de afgevaardigde Griffioen werd de zaak nu wat duidelijker. "Dat is dan zonder meer nalatigheid van de kant van de heer Veenbrink, hetgeen hij zich vooral in zo'n proefperiode niet kan permitteren. Ik vind dat doodgevaarlijk. Ik ken de heer Veenbrink niet, maar dat de jeugd met hem wegloopt, dat blijkt me nu wel. Ik kan me ook begrijpen, meneer de voorzitter, dat u niet alles verteld wat u misschien wel weet, omdat dit ten voordele van de heer Veenbrink kan zijn. Dat is iets wat de jeugd bijzonder goed moet begrijpen. Dat de heer Glasbergen het voor de jeugd opneemt kan ik begrijpen, net zo goed als ik kan begrijpen dat u zegt: de beslissing ligt ten volle bij het stichingsbestuur".

GESPREK
De heer Glasbergen onderstreepte nog eens, dat wanneer de raad subsidie verstrekt aan de stichting dezelfde raad mede verantwoordelijkheid heeft voor de gang van  zaken. De burgemeester was het daarmee wel eens, maar dan op het vlak van vrijwillige basis.
De heer Glasbergen verzocht daarop het college van B. en W. zich in verbinding te stellen met het stichtingsbestuur en te bewerkstelligen dat met een delegatie van de jongeren zal worden gesproken om tot een compromis te komen.
De burgemeester deelde daarop tenslotte mede, dat die bespreking aan de gang was en dat de raad op de hoogte, zal worden gesteld van de verdere gang van zaken.
Hierna vertrok de jeugd zingend en wel: "Wij willen Veenbrink"
Maar de jongeren gingen niet naar huis. De instuif werd opengebroken en bezet.
Later op de avond stelde de burgemeester, samen met de heer Both een onderzoek in naar de situatie in het gebouw. Toen bleek dat een deur was opengeramd, dat alle sleutels waren verdwenen en dat er op een van de ramen een biljet was geplakt met opschrift: "Vrij entree, instuif geopend".

VOORRADEN
"Ik heb sic afgevraagd, kan dat allemaal maar zo", aldus de heer Both, die vannacht nog zo bereidwillig was commentaar te geven. "In eerste instantie wilde de politie desgevraagd niet optreden. We hebben in het gebouw grote voorraden en kostbare apparatuur. Wat komt er allemaal van terecht. En wat gaat er de komende dagen gebeuren. Als er niemand achter me staat dan ben ik wel van plan mijn taak in de stichting als beëindigd te beschouwen".
Tenslotte het antwoord op de vraag: "Wat heeft de bespreking met de delegatie van de jongeren opgeleverd?"
"Het besluit om de heer Veenbrink te ontslaan, zal niet worden herroepen", aldus de heer Both.
(De Vallei, 17 juni 1970)

Rumoer rond Instuif duurt voort
Instuif-jeugd ging niet over tot bezetting Bella Vista
Aanwezigheid politie werkte preventief

Het lag volgens een in de jongeren van de instuif in de bedoeling dat gisteravond opnieuw Bella Vista naar het gemeentehuis door de jeugd zou worden bezet.
Het tijdstip was aanvankelijk bepaald op half acht.
Druppelsgewijs arriveerde de jeugd, maar om acht uur was er nog steeds niets aan de hand.
Even daarna klommen enkele knapen op het platte dak van het noodgebouw van de naastgelegen gemeentesecretarie, waarop één van hen door de rijkspolitie naar binnen werd gehaald.
Het bleek namelijk dat zich in het gemeentehuis een groep ter sterkte van vijf politiemannen bevond om een oogje in het zeil te houden indien het jeugdhonk opnieuw zou worden betrokken.
De aanwezigheid van de sterke arm heeft bepaald preventief gewerkt.
De jongeman, die als "dakhaas" fungeerde kreeg van de politie leiding haarfijn uiteen gezet welke straffen er staan op een overtreding als het gewelddadig binnendringen door middel van braak van een huis of gebouw. Daarna kon hij zijns weegs gaan.

ONRUSTIG
Buiten bleef het geruime tijd onrustig. De meisjes en jongens bleven posten en rond het gebouw scharrelen.
Later werd achter het gebouw het grasveldje als vergaderplaats gebruikt maar ook daar verscheen de politie om de knapen op een rustige en correcte wijze te vertellen dat ze beter niets konden ondernemen en kalm naar huis moesten gaan, aangezien de zaak dan het spoedigst zou zijn opgelost.
Aan het verzoek van de politie werd tenslotte gehoor gegeven.
Eén van de jongelui verklaarde gisteravond laat, dat de demonstratie van dinsdagavond met daaraan volgend het bezetten van de raadzaal het gevolg was geweest van het feit, dat de instuifjeugd in het geheel niet op de hoogte was van het waarom de jeugdleider op staande voet was ontslagen

GRIEVEN
Verder zin de jongeren gegriefd over het sluiten van het jeugdhonk, terwijl ze nog voor een maand contributie hebben betaald.
"We zijn plotseling ons doel kwijt", luidde het commentaar,  "Laat het bestuur de zaak dan weer openstellen, desnoods tijdelijk onder een andere leiding, dan kunnen wij weer verder".
(18 juni 1970)

Na stadhuis op stelten
Jeugdwerk in Bella Vista van start met vrijwilligers

Bestuur zoekt nog steeds naar goede jeugdwerkleider

Half juni van dit jaar beleefde ook Rhenen zijn rel. De kranten brachten het met grote koppen.
"Stadhuis op stelten" deed opgeld. De jeugd van de instuif "Bella Vista", ressorterend onder de "Wij willen Veenbrink terug en weg met Both".
hr. Veenbrink
stichting "Jeugdzorgwerk Rhenen" had stelling genomen in een conflict tussen bestuur en beroepsjeugdleider C. Veenbrink, die na een proeftijd van zes maanden, ontslag was aangezegd. Voorzen van echte spandoeken drongen de jongeren de raadzaal in om daarmee kracht hij te zetten aan de eis:
Toen burgemeester jhr. mr. Bosch ridder van Rosenthal direct na opening van de raadsvergadering de brandende kwestie aan de orde stelde en enkele gemeenteraadsleden er het hunne van hadden gezegd, waarbij bleek dat op hetzelfde moment drie afgevaardigden van de jeugdige opposanten een bespreking hadden met het instuifbestuur, onder voorzitterschap van notaris S.J. Vleer, trok het slogans roepende groepje jongeren weg, om later nog enige tijd voor het stadhuis te blijven posten en enkele dagen later zelfs de instuif te bezetten, waaraan de politie al heel gauw een einde maakte. Sindsdien werd er rond deze rel niets meer vernomen. De instuif "Bella Vista" was dicht en bleef dicht.

B. Both: "Jeugd wil graag weer komen"
De heer B. Both, bestuurslid van de stichting jeugdzorgwerk en algemeen leider van de instelling die in de vroegere ambtswoning van de burgemeester "Bella Vista" de instuif organiseert, was gisteravond bereid nader op deze slepende zaak terug te komen. "Over het ontslag van de heer Veenbrink zal ik heel kort zijn", zei de heer Both, "Hij had een aanstelling met een proeftijd van drie maanden. Die werden nog eens met dezelfde tijd door het bestuur verlengd, maar ook na dat halfjaar was ons gebleken dat hij niet in onze organisatie paste en op vele punten faalde. Dezelfde avond dat de gemeenteraad vergaderde met een bezetting van de opponerende jongeren hadden wij als bestuur een bespreking met drie afgevaardigden uit de rebellerende groep.
Wij stelden toen, dat het ontslag van de heer Veenbrink niet zou worden ingetrokken. 
Uitvoerig is medegedeeld wat daarvan de reden was. De afvaardiging kon het tenslotte ergens begrijpen en moest de draagwijdte van de beslissing overbrengen aan de nog in opstand zijnde andere jongeren. Dat is waarschijnlijk niet gelukt in het kader van de spontane reacties die uitgingen van de sympathie voor de heer Veenbrink".

AFKOELING
Aangezien ons inmiddels al was gebleken dat er jongeren bij de opposanten waren die de instuif nog nimmer van binnen hadden gezien, namen wij de hele rel met een korreltje zout. Je hebt dat zo vaak met rellen, er zijn altijd wel figuren onder de opposanten die meedoen om de rel. Het bestuur besloot een afkoelingsperiode in acht te nemen, maar werkte achter de schermen stug door.
Er werden diverse oproepen geplaatst voor een nieuwe beroepsjeugdleider, er kwamen zes sollicitanten op af, maar vanwege de inmiddels opgedane ervaring waren we wat voorzichtiger geworden bij de selectie en een eventuele benoeming. Het resultaat daarvan is dat we tot op heden nog geen opvolger hebben aangesteld. De kandidaten leken ons allemaal ongeschikt.
Goede jeugdleiders zijn met een lampje te zoeken. Deze baan is nog vrij jong en de afgestudeerden zijn dun gezaaid, althans zij die bekwaam moeten worden geacht.
Het ligt beslist niet aan het salaris, want dat zit wel goed".
Dat de instuif deze zomer gesloten is geweest, is geen nieuws.
Dat was in het verleden steeds zo. Juist dit voorjaar werd beslist, met een beroepsleider in het vooruitzicht, om van die sluiting af te wijken en in de zomermaanden door te werken.
Maar het plotselinge ontslag gooide roet in het eten en zo ging de instuif opnieuw voor enkele maanden dicht.

"Zoals ik al zei hebben we als bestuur echter niet stil gezeten. Het interieur is weer opgeknapt en verbeterd, er is een gloednieuwe geluidsinstallatie geplaatst en over drie weken is de nieuwe centrale verwarming zelfs een feit. Voorheen moesten we ons nog steeds behelpen met oliekachels", aldus de heer Both.
"Intussen is de goedwillende jeugd in Rhenen alweer zover, dat ze vraagt om hernieuwde openstelling van het recreatiegebouw vooral nu de avonden weer wat langer beginnen te worden.
Het bestuur heeft daartoe al besloten zelfs al is er geen nieuwe jeugdleider aangesteld. Het oude systeem zal voorlopig weer worden gerequireerd, aangevuld met goedwillende en begrijpende buitenstaanders, waarop we in de achterliggende twaalf jaar altijd met succes een beroep hebben kunnen doen.
Twaalf jaar is het goed gegaan. Toen kwam er een beroepskracht en in een paar maanden tijds was het mis en werd ik betiteld als een "dictator". Volgens mij heeft de jeugd die betiteling niet zelf uitgevonden. Van bepaalde zijde is die in de mond gelegd".

LEIDING
De heer Both kan de mening van andere jeugdleiders onderschrijven dat je tot op zekere hoogte naast de jeugd moet staan, maar wanneer puntje bij paaltje komt moet je tonen leider te zijn en dan zal ook de
B. Both
instuifjeugd, moeilijker dan niet-instuifjeugd, zich hij die leiding moeten neerleggen.
"Wie dat niet kan moet dan maar verdwijnen", aldus het standpunt van de heer Both, die het werk in "Bella Vista" graag doet, maar wanneer er iemand kan worden gevonden, die hem kan opvolgen, het bijzonder graag overdoet.
Hij is er week aan week druk mee in de avonduren en dat gaat zich ergens wreken na al die jaren van opoffering.
"Vooral als je dan zo'n forse dreun krijgt van een groep opposanten, die de kachel met je willen aanmaken, bedenk je je wel twee keer voordat je de draad weer opvat. Maar dat heb dus wel gedaan en met mij het gehele bestuur. Wij zijn van onze kant van goede wil en hebben het beste met de instuifjeugd voor. Maar men moet niet trachten de sfeer te bederven. Daarmee is niemand gebaat, de jeugd al evenmin".

TEKORT
Tenslotte snijdt de heer Both het allergrootste probleem aan waarmee het bestuur momenteel te kampen heeft, namelijk dat van de vrijwilligers.
"Voorheen hadden we er genoeg, maar wanneer we straks heropenen konden we er wel eens veel tekort komen. Ik zou het bijzonder op prijs stellen in contact te komen met ingezetenen tot zo'n dertig jaar, die met mij zouden willen komen praten over deze tak van jeugdwerk. Misschien zitten er toekomstige vrijwilligers tussen. Ik kan wel een zakelijke oproep plaatsen, maar dat is in de regel niet de aangewezen weg, wanneer je tot een gesprek komt met iemand, die dit verhaal heeft gelezen, kan daaruit soms véél meer groeien".
De heer Both is de pionier van de Rhenense instuif. Het gaat hem aan zijn hart dat er wellicht een dag moet komen dat de deuren definitief moeten worden  gesloten.
Maar voorlopig is dat niet het geval. De instuif gaat over enkele weken weer volop de goedwillende jeugd ontvangen om die op gepaste wijze bezig te houden, net als vroeger toen we het ook ruim twaalf jaar met vrijwilligers deden.
En intussen blijft het bestuur op het vinkentouw zitten om een nieuwe beroepsjeugdleider aan te trekken.
(De Vallei, 23 september 1970)

Geen opmerkingen: