dinsdag 12 september 2017

1969 - HET LAATSTE JAAR VAN DE WEERWOLF

GOLDEN EARRINGS IN DE WEERWOLF


Dit weekeinde is voor beat minnend Leersum onvergetelijk geworden.
In de boerderij aan de Hoflaan traden The Golden Earrings op.
Dat deze band een goede naam heeft is bekend, maar dat er zoveel belangstelling zou bestaan had het bestuur van beatclub De Weerwolf niet verwacht.

Reeds om acht uur was de boerderij propvol en zeker honderd fans moest de toegang worden ontzegd, omdat op last van de Leersumse politie niemand meer mocht worden toegelaten.
Vele jongelui gingen mopperend weg en moesten hun zaterdagavond ergens anders gaan doorbrengen.
(14 januari 1969) 

WEERWOLF IN GEVAAR
De heer C. de Lange (SGP) heeft het college van B.en W. in Leersum gevraagd of het waar is dat de beatclub "De Weerwolf" zal gaan sluiten. In Leersum werd hierover in de volksmond reeds veel gepraat, maar het juiste wist men er niet van. Wethouder Schapenk (CHU) ging tijdens de jongste raadsvergadering verder op de vraag van het SGP-raadslid in.
"De problemen zijn ontstaan tijdens het optreden van "The Golden Earrings", er zijn toen 600 mensen in de zaal toegelaten, terwijl er volgens de voorschriften maar 300 in mogen.
Het bestuur van de beatclub is dus buiten haar boekje gegaan.
Aan de hand hiervan is bij het college een rapport binnengekomen van de politie.
Ook was die bewuste avond van het optreden van The Golden Earrings de geluidshinder sterker dan normaal".
“Het college heeft gereageerd op de eis: 300 toelaten en niet meer", aldus wethouder Schapenk.
Het college kon, moeilijk onmiddellijk opdracht geven de boerderij te sluiten, want er waren nog contracten met diverse bands, o.a. met de FREE, die zaterdag 8 maart zullen optreden.
Als de zaal voor dit optreden door het college zou worden gesloten, zouden de ouders van het bestuur, dat uit jongelui bestaat, de kosten moeten betalen die voortvloeien uit het verbreken van de contracten.
Het antwoord van het college aan het bestuur van de beatclub is dan ook geweest: "Jullie mogen doorgaan tot zaterdag 8 maart en na die datum zal het college zich verder beraden o.a. met het adviescollege van "HET HOF".
Inmiddels wacht het bestuur van de beatclub de hele kwestie maar rustig af.
(1 Maart 1969) 

Beatclub Weerwolf weer open op Koninginnedag
Samenwerking met redactie Perfume Garden
Beatclub "De Weerwolf" heeft toestemming gekregen om op Koninginnedag te heropenen.
Zij kan in de toekomst weer gebruik maken van beat-boerderij "Het Hof" in Leersum.
The Bintangs
Dit werd dezer dagen besloten tijdens een bespreking tussen het gemeentebestuur, de uit de raad gevormde Hofadviescommissie en het bestuur van "De Weerwolf".
Een maand geleden werd de beat-boerderij op last van het gemeentebestuur gesloten, omdat er bij een optreden van de "Golden Earrings" teveel bezoekers waren binnengelaten.
In de afgelopen maand is er veel overleg geweest tussen het gemeentebestuur en het bestuur van "De Weerwolf".
Dankzij deze besprekingen kan "De Weerwolf" haar werk nu weer voortzetten.
De gemeente heeft echter uitdrukkelijk de voorwaarde gesteld dat er voortaan maximaal 350 bezoekers worden toegelaten.
"Aan die regel zullen we ons deze keer zeker houden", zegt bestuurslid Rudi Broos.
"Bij de bespreking donderdag was er een erg fijne sfeer.
Het resultaat van die bijeenkomst overtrof dan ook alle verwachting; niemand had durven denken dat we al zo vlug weer zouden kunnen openen".

Programma
Het bestuur van "De Weerwolf" is nu druk bezig om voor de komende maanden een programma samen te stellen.
Op Koninginnedag (30 april) is er 's middags een optreden van de Bintangs in boerderij "Het Hof", en 's avonds een optreden van "Flagham".
Oscar Benton Blues Band
Het programma voor de daarop volgende weken is nog niet bekend.
Er wordt nog onderhandeld met o.a. de Oscar Benton Blues Band en de Engelse groep The Pretty Things.
Verder zijn er plannen voor een hechte samenwerking met de redactie van het Veenendaalse blad "Perfume Garden".
Het eerste resultaat van deze samenwerking zal zijn het gratis verspreiden van 150 exemplaren van dit blad bij de heropening op Koninginnedag.
(16 april 1969)

Heropening De Weerwolf uitgesteld 
De heropening van beatclub "De Weerwolf' is voor onbepaalde tijd uitgesteld.
Het aangekondigde programma voor Koninginnedag en voor zaterdag 3 mei komt hierdoor te vervallen.
"De Weerwolf’, die enige tijd geleden op last van de gemeente moest sluiten, zou op koninginnedag op feestelijke wijze heropenen.
Rudi Broos, bestuurslid van de beatclub, noemt als voornaamste oorzaken van het uitstellen van de heropening moeilijkheden bij het contracteren van groepen.
"De contracten die wij hadden voor Koninginnedag en voor 3 mei bleken niet in orde te zijn.
The Pretty Things
Het is ons niet gelukt andere groepen te contracteren. De bekende bands zijn allemaal voor de eerste tijd volgeboekt.
Daardoor kunnen wij op korte termijn nog geen programma brengen”.
Er is nog geen nieuwe openingsdatum vastgesteld.
Rudi Broos: "Maar ik kan nu al wel zeggen dat het zeker niet eerder dan over een maand zal zijn”.
(29 april 1969) 

Beatboerderij "Het Hof" wordt ernstig vernield 
Beatboerderij "De Hof” in Leersum wordt de laatste tijd door onbekenden ernstig vernield.
Deuren zijn ingetrapt en ruiten ingeslagen.
Kortom, het wordt tijd, dat er nu eindelijk eens een definitieve beslissing over de toekomst van het voormalige jeugdhonk wordt genomen.
Dit alarmerende geluid liet gisteravond de heer H. Slijkhuis (VVD) horen tijdens de raadsvergadering in Leersum.

Illegale feestjes 
Burgemeester C. M.  s' Jacob des Bouvrie antwoordde, dat enkele dagen geleden het rapport was ontvangen van de commissie van onderzoek die destijds naar aanleiding van de sluiting
van "Het Hof" was ingesteld.
De burgemeester kondigde voorts aan, dat tijdens de komende raadsvergadering het rapport aan de orde zal worden gesteld.
De raad zal dan een definitieve beslissing over het lot van de beatboerderij moeten nemen.

"Ik zie maar een oplossing: de boerderij slopen of de gehele zaak zo gauw mogelijk radicaal opknappen".
Deze uitspraak is van de oud-eigenaar van de boerderij aan het einde van de Hoflaan, de heer C. de Lange.

De beat-boerderij, is het doelwit van vandalen.
Over de boerderij zijn in Leersum al heel wat woorden gesproken.
Ook tijdens de raadsvergaderingen kwam dit onderwerp vaak ter sprake.
Toen de beatclub "De Weerwolf” op zaterdagavonden in de verbouwde boerderij dansavonden organiseerde, verliep alles naar wens. Sinds de laatste beat-avond op 8 maart is het stil geworden rond dit "dorpshuis",
Beatclub “De Weerwolf" is, volgens voorzitter Jaap Kampen, ontbonden.
Er zijn nog wel pogingen ondernomen om de club op poten te houden, maar 't is niet gelukt.
 oorzaak van de sluiting ligt in het feit dat het bestuur van de beatclub een flinke belastingschuld heeft.
Geruchten hierover in Leersum spreken van fl. 1000,- tot fl. 14.000.-.
Jaap Kampen geeft toe dat de aanslag van het belastingkantoor niet betaald  kan worden.

Sinds de achtste maart wordt de boerderij alleen nog gebruikt door de Volksdansgroep Karar.
Deze vereniging is er wegens vakantie de laatste maanden niet meer in geweest.

De Vereniging voor Openbaar Onderwijs wilde a.s. vrijdagavond een bloemententoonstelling organiseren in de boerderij.
Toen het bestuur van deze vereniging er een kijkje ging nemen kwam men tot de ontstellende ontdekking dat er bij de boerderij enorm was huisgehouden en een tentoonstelling niet mogelijk was.
Raampjes waren stukgegooid, een venster was doormidden gebroken, zijdeurtjes kapot geschopt enz.
De gemeente heeft aan de opknapbeurt van de boerderij minstens fl. 20.000,- ten koste gelegd en om dit op een dergelijke manier te laten vernielen is wel een bedje erg.
Volgens buurtbewoners worden er in de weekeinden clandestiene feestjes gegeven door jongelui.

De volgende maand valt de definitieve beslissing

Door de gebroken ruiten hebben wind en regen vrij spel.
Net als de jeugd trouwens als men de buurt moet geloven.
(21 augustus 1969)

Brief aan gemeenteraad 
Werkgroep wil in Leersum beatstichting
In Leersum is een initiatief geboren om de (beat-) boerderij van De Weerwolf "Het Hof” te redden van de slopershamer.
Het initiatief is van de, sinds juli als zodanig bestaande "werkgroep beatconcerten'.
In een brief aan de gemeenteraad ontvouwt dit vijfmanschap een plan, dat enerzijds kan worden gezien als bestendiging van een in Leersum gerenommeerd jeugdrecreatie en anderzijds als een hechter fundament waarop de organisatie ervan moet worden gebouwd.
Het moet een stichting worden, waarin zowel jongeren als volwassenen op bestuurszetels zitten.

Niet meer praten over slopershamer 
In de brief stellen de leden van de werkgroep dat ze graag zouden weten of B.enW. in principe bereid zijn de boerderij in het vervolg weer beschikbaar te stellen voor de beat-liefhebbers, die sinds het financieel (lees: fiscaal) fiasco van de vorige organisatoren van hun dans- en luisteravonden verstoken zijn gebleven.
De initiatiefnemers zijn drs. J. A. M. Verbeek, mevrouw E. G. Schenk-Klein Kranenberg, Henk van Ginkel, Rudy Broos en Henk v.d. Geytenbeek.
De werkgroep wil door middel van de stichting voorkomen dat het bestuur zich persoonlijk aansprakelijk stelt voor een financiële nasleep, zoals het geval was bij de vorige "Weerwolven" die de fiscus nog ruwweg vijftienduizend gulden schuldig zouden zijn.
De werkgroep stelt zich voor, als de gemeentelijke overheid meewerkt, per jaar twintig beat-concerten te organiseren, en twintig disco-avonden, waarbij ze belooft op loyale wijze gevolg te geven aan aanwijzingen van de overheid.
Ook belooft men rekening te houden met de belangen van omwonenden.
Als de stichting een feit is zullen de jongeren-bestuursleden belast zijn met de organisatorische werkzaamheden.
De ouderen verzorgen de financiële aspecten.
Jongeren en ouder samen zullen het contact met de autoriteiten onderhouden.
De brief die zondagavond op de post is gedaan, is bedoeld als pure informatie van de raadsleden die, aldus mevrouw Schenk, helemaal niet weten dat er nog iets door wie dan ook wordt gedaan, om de beat in Leersum, en met name in "Het Hof” te houden.
"We hopen nu dat men dit in elk geval zo belangrijk vindt, dat verder niet over de slopershamer zal worden gepraat.
De beatsociëteit heeft altijd veel belangstelling getrokken en is erg populair.
Nu is er ineens niets meer."
(27 augustus 1969)

"Een dorpshuis is de beste oplossing... " 
BOERDERIJ "HET HOF" WORDT AFGEBROKEN
De veel besproken  boerderij Het Hof in Leersum wordt gesloopt.
Volgens een deskundig onderzoek is het uit veiligheidsoverwegingen niet langer verantwoord de boerderij voor publiek toegankelijk te stellen.
Enigszins teleurgesteld heeft de gemeenteraad zich gisteravond bij het technisch advies neergelegd.
De inmiddels vervallen boerderij bood in het nabije verleden onderdak aan de beatclub De Weerwolf en enkele plaatselijke verenigingen, zoals EHBO, volksdansgroep Karar en de plattelandsvrouwen.

Als troost merkte burgemeester C. M. s' Jacob des Bouvrie gisteravond op, dat bij bet college goede hoop bestaat, dat elders in de gemeente een nieuw onderkomen voor de verenigingen zal worden gevonden.
Daarover worden momenteel onderhandelingen gevoerd.
"Een dorpshuis in onze gemeente blijft de beste oplossing", verzekerde de burgemeester nogmaals.
De VVD-er J. F. Benink was één van de vele raadsleden die de afbraak van boerderij “Het Hof” betreurde.
"Het is jammer, maar we moeten ons als raad helaas bij het advies neerleggen.
Er is geen andere uitweg meer".
De heer J. van Doorn (PvdA) was het daar helemaal mee eens.
"We moeten nu niet langer met de sloop wachten en er zo spoedig mogelijk aan beginnen.
Het is in en rond de boerderij een verschrikkelijke troep en afbraak verfraait het aanzicht van het dorp", aldus het PvdA-raadslid.
Naar aanleiding van suggesties om op de plaats van de boerderij een dorpshuis te bouwen merkte wethouder A. G. W. Schapenk op: "Een dorpshuis is een zaak voor particulier initiatief.
Als college zouden wij alleen de bestaande dorpshuiscommissie tot meer activiteit kunnen aansporen".
De burgemeester vulde ten slotte aan:
"Hoe eerder het dorpshuis van de grond komt, hoe beter het is".
En daar was de raad het roerend mee eens.
(23 september 1969)

HONK VAN "DE WEERWOLF" ZOU ZIJN AANGESTOKEN
Boerderij Het Hof in Leersum afgebrand 
De veel besproken boerderij "Het Hof" in Leersum, voormalig domicilie van beatclub "De Weerwolf" is in de nacht van zaterdag op zondag tot de grond toe afgebrand.
Er bestaat een ernstig vermoeden, dat de boerderij is aangestoken.
In Leersum gaat zelfs het gerucht, dat het een represaillemaatregel betreft naar aanleiding van het raadsbesluit de boerderij te slopen.

Brandweer moest machteloos toezien 
De brand in Het Hof moet zondagochtend omstreeks drie uur zijn uitgebroken.
De brandweer werd om half vier gealarmeerd, maar toen zij bij de brand arriveerde was er geen redden meer aan.
Het droge rieten dak vormde een gemakkelijke prooi van de gretige vlammen.
Binnen korte tijd stond de beat-boerderij in lichterlaaie.
De brandweer, die zich voornamelijk moest beperken tot het treffen van veiligheidsmaatregelen, moest toezien hoe de boerderij tot de grond toe afbrandde.
Vele nieuwsgierigen sloegen in het nachtelijk duister de brand gade.

Slopen
"De Hof" is de laatste jaren in Leersum veel in het nieuws geweest.
Beatclub "De Weerwolf" organiseerde er tot ver in de omtrek bekende beat avonden in.
In verband met belastingschuld moest de club haar activiteiten staken.
Tijdens een recente raadsvergadering werd een verzoek behandeld om de boerderij opnieuw voor de jeugd open te stellen.
In een rapport van de technische dienst werd echter aangeraden de boerderij te slopen.
De raad legde zich hierbij neer en besloot de boerderij te laten verdwijnen.
Eén van de raadsleden suggereerde zelfs om er de brand in te steken om op die manier de sloopkosten te besparen.

Winst 
De rijkspolitie in Leersum stelt thans een onderzoek in naar de oorzaak van de brand.
De boerderij, die eigendom is van de gemeente Leersum was tegen brand verzekerd.
Omdat de boerderij op de nominatie stond gesloopt te worden, was de schade tijdens het weekeinde moeilijk vast te stellen.
Sommigen beweren zelfs, dat de brand voor de gemeente voordeliger is dan wanneer men de boerderij had moeten slopen.
In dat geval zou er dus wel eens sprake kunnen zijn van winst in plaats van schade.
(20 oktober 1969)Geen opmerkingen: