zondag 17 september 2017

1967 - DE WEERWOLF, DE EERSTE MAANDEN

Beatclub opgericht 
Dezer dagen hebben enige ondernemende jongelui in Leersum een beatclub opgericht.
Reeds 60 jongelui hebben zich als lid aangemeld.
De beatclub heeft als naam gekregen "DE WEERWOLF",
Het voorlopig bestuur wordt gevormd door: J. Kampen, H. van Geitenbeek, R. Broos, M. J. Lagemaat en R. Meerbeek.
Dit bestuur stelt pogingen in het werk om de beschikking te krijgen over de schuur van boerderij De Lange.
Als dit plan lukt, zullen reeds op korte termijn beatavonden worden georganiseerd.
(6 april 1967)

Wethouder ongerust over beatavonden
Wethouder De Vries is nog niet helemaal gerust over de goede organisatie bij een eventueel te organiseren beatavond door de Leersumse beatclub "De Weerwolf".
Is hier wel voldoende toezicht?
In “Panorama" las ik een artikeltje over vrijend dansen, of dansend vrijen, aldus de wethouder.
De burgemeester: "Was dat niet iets van de Hervormde Kerk?... "
(14 april 1967)

Waar eerst kalfjes blèrden, loeit straks de beat 
Zeventig jaar geleden sprak iedereen in Leersum over de boerderij "de Hof”, gelegen aan het eind van de Hoflaan.
Toen stond deze boerderij waarschijnlijk nog meer in de belangstelling dan nu.
Architect A. Versteegh, schrijver van het interessante boekje "Leersum in de loop der tijden" weet hierover veel te vertellen.
Als het gaat om zaken, dii de Leersumse historie betreffen, dan slaat hij daarover iedereen graag te woord.
Hij laat er zijn eten zelfs voor staan.
"De Hof" was een van de Hofsteden van de oorspronkelijke Saksische nederzettingen, zo weet de heer Versteegh te vertellen.
"De gronden strekten zich uit vanaf de Gooyerwetering tot over de heuvels, een afstand van ongeveer drie kilometer.
Het landbouwterrein ten zuiden van de Rijksstraatweg werd gekocht door de landbouwer C. de Lange uit Woudenberg.
Hij ging op 15 april 1897 in deze boerderij wonen, nadat deze boerderij openbaar was verkocht.
In het laatst van de vorige eeuw ontstond er een geschil over een tiend tussen twee grote landbouwers, namelijk J. van de Geer en W. van de Broek.
De een wilde geen 1/10 deel van zijn koren op het onderhavige perceel afstaan en de ander wilde 't door hem op een openbare verkoping gekochte koren ontvangen.
Het werd procederen, jarenlang.
Als de een bij een uitspraak van een gerecht had gewonnen, ging de ander in beroep.
Van de Broek had een duurdere advocaat of was minder vermogend dan zijn tegenstander, in ieder geval de hofstede van Van de Broek werd openbaar verkocht".
Over het tiendrecht vertelt de heer Versteegh nog het volgende.
"In het laatst van de achtste eeuw had Karel de Grote voor de katholieke kerk, de algemene tiend plicht als rechtsplicht opgelegd, ten behoeve van kerken en geestelijken.
In 1798 werden de tienden, onder invloed van de Fransen buiten werking gesteld, doch in 1838 weer ingesteld, echter met het recht van afkoop, zelfs tegen het recht van de tiendheffer. Tenslotte werd bij de wet van 16 juli 1907 alle tiend plichtigheid vervallen verklaard.
Voor 1907 werden de schoven afgemaaid koren op de nog tiendrecht plichtige percelen grond gemerkt, die openbaar zouden worden verkocht.
Dit merken geschiedde door telkens de 10e schoof van elke rij te tooien met een goed zichtbaar bebladerde boomtak".
Tot zover architect Versteegh.
Jammer dat hij hier zijn gesprek moest beëindigen, want het is interessant naar hem te luisteren.
Reeds in 1897 werd er dus voldoende gepraat over boerderij De Lange; toen over een 19e eeuws probleem, het tiendrecht, nu over een hedendaags modeverschijnsel: de Beat.

Vervallen boerderij wordt beatcentrum
Enkele weken geleden hebben enige Leersumse jongelui een beatclub opgericht "De Weerwolf".
De naam Weerwolf is juist zo goed gekozen omdat in Leersum het verhaal de ronde deed, dat het in deze boerderij spookte.
Om de spoken buiten de boerderij te houden werd een gevelsteen met een afbeelding voorstellende een weerwolf, boven de ingang van het achterhuis gemetseld.
De boerderij "de Hof”, in Leersum beter bekend als de boerderij van De Lange staat nu leeg.
De gemeente heeft de boerderij met omliggende landerijen aangekocht voor het uitbreidingsplan.
Men wilde iets met de leeggekomen boerderij gaan doen, maar wat?
Het gemeentebestuur wist en weet het ook nu nog niet definitief.
In de raadsvergadering van 29 maart werd een enquête-commissie ingesteld bestaande uit de raadsleden A. van de Bogert, J. C. C. Dell, H. Slijkhuis en A. Takken.
Deze commissie heeft inmiddels niet stil gezeten.
Op 10 april hebben de burgemeester, secretaris Dam, de heer Van de Wild, de enquête-commissie en drs. Scheefhals van de Provinciale Stichting voor Maatschappelijk Werk een bezoek aan de boerderij gebracht. Allen kwamen toen tot een en dezelfde conclusie: Het is een vervallen boel.
Het dak is slecht, de muren hellen naar buiten over, enz.
Alles zou vernieuwd moeten worden.
De commissie in haar totaliteit ziet de hele boerderij verdwijnen.
Er worden nu drie begrotingen opgemaakt: de boerderij tegen de grond gooien en een nieuw dorpshuis bouwen of de boerderij verbouwen of 'n provisorische verbouw.
Het laatste lijkt voorlopig de beste oplossing.
Raadslid A. van de Bogert zegt er dit van: "Laat de boerderij voorlopig staan en maak er iets van voor de jongelui".
Met de jongelui bedoelt hij de enthousiastelingen van de beatclub "De Weerwolf".
Deze jongens willen door zelfwerkzaamheid de boerderij zodanig opknappen dat zij er hun avonden kunnen houden. We moeten de jeugd gelegenheid geven om haar ontspanning te vinden".
De ouders van de jongeren zijn zelf net zo enthousiast.

De jongens willen de deel en de stallen omtoveren tot een beatgelegenheid.
Inderdaad is hier veel van te maken.
Voor de andere verenigingen zijn er weinig mogelijkheden.
Voor hen is er weinig van te maken.
Dit zou te veel kosten.
"We kunnen voorlopig beter wachten tot er een nieuw dorpshuis komt in Leersum", aldus de heer Van de Bogert.
Er bestaan in Leersum nogal veel misverstanden over de plannen met de boerderij.
De een weet het nogal mooier te vertellen dan de ander.
"Waarom krijgt deze beatclub alle medewerking.en waarom krijgen wij nog niets?"
De heer Van de Bogert: "De beatclub krijgt niet allerlei medewerking want de gemeente steekt in hun plannen geen centen.
Zij krijgt van ons wel de nodige medewerking.
Voor andere verenigingen zijn er echt geen mogelijkheden in".
Waar nu nog kalveren staan, waar nu nog mest ligt wordt binnenkort waarschijnlijk gedanst.
Door hun enthousiasme en doorzettingsvermogen verdienen deze jongens een kans te krijgen, zo zegt men in Leersum.
Dat alles netjes en ordelijk zal verlopen leidt geen twijfel want naast de gemeente houdt de weerwolf de spoken en het gespook buiten de deur.
(22 april 1967)

UIT DE LEERSUMSE RAAD 
Het voorstel om een krediet van fl. 15.000,- ter beschikking te stellen voor de verbouwing van de aangekochte boerderij van de heer H. de Lange aan de Hoflaan, vond geen genade in de ogen van de heer De Lange.
De gemeente is van plan van de boerderij een jongerensociëteit te maken.
Het initiatief hiertoe is uitgegaan van de beatclub De Weerwolf.
"Ik vind het voorstel onvolledig”, zei de heer De Lange.
Hij vond dat de andere verenigingen nu min of meer achter het net visten.
Bovendien was hij van mening, dat die verenigingen eerst gevraagd zou moeten worden of zij eventueel belangstelling voor de verbouwde boerderij hadden.
Hoewel hem de toezegging werd gedaan dat er alsnog een enquête gehouden zou worden vond hij dat deze als mosterd na de maaltijd kwam.
Hij wenste dan ook aantekening te hebben tegengestemd.
(1  juni 1967)

Dertig gulden huur voor achterhuis
Het ligt in de bedoeling om het achterhuis van de boerderij die aan de heer De Lange behoorde en nu eigendom is van de gemeente Leersum, te verbouwen en in te richten als jeugdsociëteit.
Woensdagavond is dit voorstel reeds door de Leersumse raad behandeld en aangenomen met een stem tegen van de heer C. de Lange.
De vereniging “De Weerwolf", die aanvankelijk is opgericht onder de naam van een beatclub, zal hiervan op vrijdag- en zaterdagavond gebruik maken.
De vrijdagavonden zullen een min of meer cultureel karakter dragen.
Voorlopig zal de ruimte alleen op zaterdagavonden worden gebruikt en wel voor het houden van dansavonden voor de jeugd.
De kosten van het aanpassen van de deel bedragen naar schatting fl. 15.000,-.
Voor de vrijdagavonden zal, gezien het karakter van het gebruik, geen zaalhuur worden geheven.
Voor de zaterdagavonden is een huurprijs van fl. 30,- per avond overeengekomen.
De commissie uit de raad inzake het dorpshuis, kan zich hiermee verenigen.
Er zal nog worden onderzocht of ook van de zijde van andere verenigen belangstelling voor het gebruik van de ruimte bestaat.
Voor openbare uitvoeringen zal eveneens een huur van fl. 30,- per avond verschuldigd zijn.
Het is nog niet zeker in hoeverre andere verenigingen gebruik van het achterhuis kunnen maken op vrijdag- of zaterdagavond.
(3 juni 1967)

"DORPSHUIS" COMMISSIE PEILT DE BEHOEFTE 
Het is een algemeen bekend feit, dat Leersum niet ruim in zijn zaalaccommodatie zit.
Er zijn voldoende hotels, cafés enz., maar het ontbreekt aan een ruimte waar verenigingen hun avonden kunnen houden.
De gemeenteraad besloot op 12 april 1967 tot het instellen van een commissie ad hoc met als opdracht de bestudering van de mogelijkheden om te komen tot de stichting van
een dorpshuis in de gemeente Leersum.
De commissie kreeg de opdracht de gemeenteraad hierover rapport uit te brengen.
Tot leden van de commissie werden benoemd de heren: A. van de Bogert, J.C.C. Dell, A. Takken en H. Slijkhuis.
Deze commissie heeft zich mede ten doel gesteld de mogelijkheid te onderzoeken van de realisering van een dorpshuis.
Met dit Dorpshuis wordt uitsluitend beoogd aan de verenigingen en instellingen in Leersum gelegenheid te geven tot het houden van bijeenkomsten, vergaderingen enz. en ruimte te bieden tot het houden van repetities, uitvoeringen enz.
Het gaat er om alle verenigingen in Leersum in staat te stellen hun activiteiten te ontplooien in een daarvoor geschikte ruimte.
Uiteraard is het van belang dat bij de eventuele bouw en inrichting van het dorpshuis zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met de eigen behoefte van de verenigingen.
Teneinde deze beter te leren kennen meent de commissie er goed aan te doen een eenvoudige enquête te houden onder alle verenigingen.
Het enquête-formulier bevat twaalf vragen.
Op de laatste raadsvergadering werd fl. 15000,- uitgetrokken voor de verbouw van het achterhuis van boerderij "De Hof".
Hiervan mogen de leden van de beatclub "De Weerwolf' op vrijdag- en zaterdagavond gebruik maken, want deze ruimte is nu reeds aan het bestuur van deze jeugdsociëteit verhuurd op vrijdag en zaterdag.
Het is nog niet bekend of andere verenigingen ook tijdelijk van deze ruimte op een vrijdag of op een zaterdag' gebruik mogen maken.
De enquête-formulieren moeten voor 27 juni worden ingezonden bij het secretariaat van de enquête-commissie.
Uit de ruime opzet van deze enquête blijkt dat de commissie al veel werk heeft verzet om zo gauw mogelijk in Leersum tot een dorpshuis te komen.
Een wens die velen ongetwijfeld graag invervulling zullen zien gaan.

"De Hof" gaat 7 oktober open
Voor de verbouwing van het achterhuis van boerderij "De Hof” heeft de Leersumse raad enige maanden geleden een krediet beschikbaar gesteld van f 15.000,-.
The Bintangs
De verbouwing werd flink aangepakt om de boerderij zo gauw mogelijk in gebruik te kunnen nemen.
Het bestuur van de beatclub “De Weerwolf” heeft 7 oktober als datum voor de opening vastgesteld.
's Middags zal de burgemeester van Leersum de opening verrichten, waarna een cabaretgroep voor de genodigden zal optreden.
's Avonds komt de beatgroep "The Bintangs" de stilte aan de Hoflaan verstoren.
(18 september 1967)

Metamorfose van boerderij 
Tehuis voor De Weerwolf, rozen voor burgemeester 
De talrijke genodigden die zaterdagmiddag aanwezig waren bij de opening van de beatclub aan de Hoflaan, konden hun ogen nauwelijks geloven.
"Is dit nou de boerderij waar in maart nog koeien stonden?"
Wat hier in enkele maanden gepresteerd is, lijkt haast ongeloofelijk.
Het achterhuis van de boerderij is omgetoverd tot een sfeervolle zaal die uniek is in Nederland
De verbazing en de waardering voor het harde werken werd dan ook niet onder stoelen of banken gestoken en het bestuur van “De Weerwolf” werd overladen met complimenten.
Vooral door de zelfwerkzaamheid kon hier iets groots worden gemaakt.

De voorzitter van “de Weerwolf", de heer J. Kampen, richtte een speciaal woord van welkom tot de burgemeester mevrouw 's Jacob des Bouvrie, wethouder Van der Valk, de raadsleden en verschillende vertegenwoordigers van verenigingen.
Hij bracht speciaal dank aan B.enW. voor de vlotte medewerking om in Leersum zo gauw mogelijk iets voor de jongelui tot stand te brengen.
De firma Zwolsman bood een pick-up aan, wat door het bestuur enorm werd gewaardeerd.
Mevrouw Takken-Geerling werd ook in de dank betrokken omdat ze de typisch vrouwelijke aankleding van de zaal verzorgde.
De heer Kampen was vooral verheugd over het vertrouwen dat in de Leersumse jongelui gesteld wordt.
Het bestuur van "de Weerwolf”, de heren J. Kampen, R. Broos, H. Geijtenbeek en R. Meerbeek zullen hun uiterste best doen dit vertrouwen niet te beschamen.
Hierna ging de burgemeester over tot de officiële opening.
Ze liet nog even de totstandkoming van deze zaal de revue passeren.
"We hebben in Leersum geen voetbalvelden, geen tennisbanen, geen dorpshuis, geen zwembad en zelfs geen raadzaal", aldus de burgemeester.

Toen deze jongeren op het gemeentehuis met hun plannen kwamen, wilden ze meteen beginnen.
De critici uit Leersum hebben ongelijk gekregen.
Men stond schoorvoetend tegenover de plannen aan de Hoflaan maar wat nu is gepresteerd verdient ieders waardering.
Leersum mag er bijzonder trots op zijn.
Het vertrouwen dat wij in deze jongens hebben gesteld is nooit beschaamd", aldus de burgemeester.
Namens het college en de secretaris overhandigde zij twee platenbonnen.
R. Meerbeek stelde hier iets tegenover.
Hij overhandigde de burgemeester 15 rozen.
Voor elke fl. 1000, die de gemeente ons beschikbaar heeft gesteld een roos.
Een zeer origineel cadeau dat door de burgemeester erg werd gewaardeerd.
Tenslotte deed de burgemeester een beroep op andere verenigingen:”Laat hetgeen hier tot stand is gebracht, in goede staat achter".
Ook andere verenigingen kunnen nl. gebruik maken van deze zaal, behalve op zaterdag en vrijdag.
De vrijdagavonden worden gebruikt om wat cultureels te doen, bijvoorbeeld plaatjes draaien, film of gewoon maar wat praten.
De heer Dell wilde het bestuur van “de Weerwolf” een oude stallantaarn overhandigen, maar de eigenaar van de lantaarn wilde voor dit doel geen lantaarn verkopen.
De heer Dell vroeg het bestuur nog even geduld te hebben.
Verder werden cadeaus of financiële bijdragen aangeboden door de vrijwillige brandweer, de VVV, EMM het Nut en Larsheim.
Na de pauze trad een cabaretgroep uit Utrecht op.
Het cabaret “Rondomdeine" dat uit 3 jongelui bestaat, heeft een uur lang voor een goed programma gezorgd.

Het bestuur van "de Weerwolf" heeft met deze keus blijk gegeven over een goede smaak te bezitten.
's Avonds begon het pas “echt”.
“De Weerwolf" was er in geslaagd voor deze openingsavond "The Bintangs" uit Beverwijk te contracteren. Liefst 200 jongelui waren aanwezig om op de muziek van deze geweldige band te dansen.

De beatclub zag op de eerste avond het ledental van 110 verdubbeld tot 220.
Bij de aanmeldingen waren veel leden van buiten Leersum.
Tot de leden behoren jongelui uit Utrecht en zelfs een uit Groningen.
Volgende week zaterdag treden twee bands op namelijk “Incredible" uit Nieuwkoop en als klap op de vuurpijl komen uit Enschede The Honest Men.
Deze band trad vorige week nog op voor de televisie.
(9 oktober 1967)

Kort nieuws uit Leersum 
Vrijdagavond gaat het bestuur van "De Weerwolf’ een avond beleggen die speciaal bedoeld is voor degenen die zich te oud voelen voor de beat.
Voor leden boven de 18 jaar en ook voor niet-leden zullen deze avond optreden “The Intros" uit Amsterdam.
Deze folk sing group heeft reeds een bekende naam en zal dus ook in Leersum wel in de smaak vallen.
Verder treden op het Quintet van Pim Meydam.
Zaterdagavond kunnen de beatliefhebbers weer aan hun trekken komen, want op veler verzoek komen "The Honest Men" uit Enschede weer naar Leersum.
(9 november 1967)

Honest Men in Leersum 
Zaterdagavond speelde in de Leersumse beatboerderij “Het Hof” de bekende Nederlandse band The Honest Men.
Deze band trad voor de tweede maal op in Leersum.
The Honest Men
Enkele weken geleden vulden The Honest Men een halve avond.
Zaterdag waren ze van acht uur tot half twaalf 's avonds te beluisteren.
De beatclub was voor de eerste maal tot half twaalf geopend.
Voorheen sloot men om elf uur.
"The Honest Men" arriveerde later dan men verwachtte omdat de band onderweg pech aan de auto had gehad.
Het sextet bracht een goede show, met muziek waarbij vooral het vocale gedeelte een grote rol speelde.
Met een in de beatwereld ongebruikelijke bezetting, waaronder twee zangers en een fluitist werkten zij een repertoire af dat hoofdzakelijk bestond uit "ballads".
Hierdoor en omdat het volume van de band minder sterk was dan normaal bij beat het geval is reageerde het publiek nogal verdeeld op het optreden. De een zat stil te luisteren, voor de ander was het niet wild genoeg.
Muzikaal stond de band echter op een hoog peil.
Hun "close-harmony-singing" was smaakvol toegepast en zuiver.
Niet te veel, maar wel op de juiste plaats.
Bovendien gaf de dwarsfluit nog een speciaal tintje aan de meestal eigen composities.
Het geheel was opvallend goed afgewerkt, iets waar het bij vele beatbands aan ontbreekt. Geen slordige foutjes maar zuivere, verantwoorde en onderhoudende muziek.
(13 nov. 1967)

Geen opmerkingen: