vrijdag 14 februari 2014

TEACH-IN ALS BEGIN VAN NIEUWE AANPAK JEUGDWERK

Eerste stap op weg naar jeugdraad?

Een groots opgezette teach-in, die maandagavond 13 november (1967) in de bovenzaal van de brandweerkazerne gehouden zal worden, gaat het begin worden van een nauwere samenwerking, tussen de diverse organisaties die zich in Veenendaal met het jeugdwerk, in welke vorm dan ook, bezig houden.
Al enkele weken is er door een aantal personen, die nauw bij het jeugdwerk betrokken zijn over een nieuwe aanpak van het "jeugdprobleem" gesproken.
Vooral nu de jeugd de laatste tijd nogal eens in het nieuws is geweest, werd deze zaak actueel.
De heer M. G. H. Hendriks, maatschappelijk werker, heeft nu het initiatief tot de een teach-in genomen, waarbij het jeugdwerk in al zijn facetten besproken zal worden.
Hij zal zich de komende dagen in een open brief tot de Veenendaalse jeugd wenden, waarin hij aandacht voor de hedendaagse problematiek die de jeugd met zich meebrengt, vraagt.

ANTWOORD
De heer Hendriks heeft in principe al een forum, geformeerd dat de aanwezige jeugd op de desbetreffende avond antwoord zal geven op de gestelde vragen.
In dit forum hebben onder meer zitting de heer W. C. H. Dekker, hoofdinspecteur van politie, de heer G. v.d. Schee, jeugdwerkleider van de Instuif, drs. H. Hiensch, con-rector van het Chr. Lyceum, de heer S. van Offeren, leider van de jeugdkelder onder de Sionskerk en de heer C. S. M. Geurts, directeur van Kamp Overberg.
M.G.H Hendriks
Daarnaast zal ook de Veenendaalse jeugd zelf vertegenwoordigd zijn.
De beer F. Bruitsman, bestuurslid van de beatclub N.V. 't Dingetje en de heer L. van Treijen, voorzitter van het R-K jeugdwerk, hebben hun medewerking toegezegd.
De heer Hendriks, die zelf ook zitting in het forum heeft, is van plan er ook nog enkele andere jongeren aan toe te voegen."Het gaat erom eens te peilen wat er nu eigenlijk bij de Veenendaatse jeugd leeft en wat haar wensen zijn", zo gaf de heer Hendriks gisteren als toelichting op zijn initiatief, dat hij overigens geheel los wil zien van zijn functie als gemeenteraadslid.
"Door de ontwikkeling van de laatste tijd is bij mij de overtuiging gaan leven, dat een dergelijke teach-in, die zal leiden tot een nieuwe aanpak van de jeugdzorg, noodzakelijk is. Het is belangrijk als de krachten in dit opzicht gebundeld kunnen worden. In het verleden is er altijd maar over de jeugd gesproken. Het wordt nu tijd dat de jeugd zelfs eens een woordje gaat meespreken ...."

BASIS
De heer Hendriks hoopt, dat de bijeenkomst de basis zal leggen voor de oprichting van een soort jeugdraad, althans van een overkoepelend orgaan, waarin alle instanties die zich nu op een of andere manier met het jeugdwerk bezig houden, in verenigd zullen zijn.
"Zo'n jeugdraad moet uit deskundige mensen samengesteld worden. Natuurlijk moet ook de jeugd er zelf zitting in hebben en misschien ook enkele vertegenwoordigers van de gemeente".
Hij heeft in zijn open brief aan de Veenendaalse jeugd, die hij de komende dagen op grote schaal wil laten verspreiden onder meer gesteld "dat het ook in onze Veenendaalse gemeenschap steeds duidelijker wordt dat de jeugd een eigen groepering is met eigen inzichten, eigen levensstijl en eigen wensen".
De brief vervolgt; "In de afgelopen maand in het bijzonder zijn er in de plaatselijke pers al dan niet juiste berichten gepubliceerd, welke de jeugd op een of andere wijze in een speciaal daglicht hebben gesteld". Volgens de heer Hendriks, is een teach-in de meest geschikte vorm om op alle vragen, die de jeugd bezighouden en die wellicht ook naar aanleiding van de genoemde publikaties zijn gerezen, een antwoordt te vinden.

WEINIG
"Ik vind het beschamend dat er in Veenendaal door maar zo weinig mensen iets voor de jeugd op touw wordt gezet. Veel meer mensen zouden hier mee bezig moeten zijn en het feit, dat ik nu met de medewerking van vele anderen iets ga ondernemen is op zichzelf helemaal niet belangrijk. Want het gaat er niet om wie dat doet, maar wel dat er iets gedaan wordt".
Hedda Buys
De heer Hendriks heeft enige kritiek op de wijze, waarop met name het gemeentebestuur het probleem van de jeugdzorg de laatste jaren heeft benaderd. Hij vindt dat er wel over een aantal facetten is gesproken, in de gemeenteraad bijvoorbeeld, maar dat er nadien te weinig uit de bus is gekomen. Het eerste initiatief, dat verband hield met de jeugd, nam de gemeente in '62. In dat jaar werd aan 2705 jongeren een enquêteformulier gezonden, waarop de meest uiteenlopende vragen werden afgedrukt.
In juli 1964 werden de resultaten hiervan bekendgemaakt. Een van de conclusies van de heer A. H. van Pijpen, een der samenstellers van jeugdenquête was toen, dat de jeugd van Veenendaal een "vrij dorpse instelling heeft".
In Veenendaal heeft zich de laatste jaren echter een soort verstedelijking gemanifesteerd en de conclusies van de enquête zijn nauwelijks meer van betrekking op de tijd, waarin we nu leven. In de gemeenteraad Is het"jeugdprobleem" in het recente verleden, zij het bescheiden, ook aan de orde gekomen. In 1965 pleitte de PvdA-fractie tijdens de algemene beschouwingen voor een speciale commissie voor jeugdzaken.
Een jaar later herhaalde de heer Hendriks (KVP) dit pleidooi. Hij kwam toen met het voorstel een jeugdraad in te stellen. In de raadsvergadering van 17 november 1966 haakte wethouder C. N. van Kuyk hierop in met de woorden:
"Een dergelijke instelling kan inderdaad nuttig zijn. We zullen deze zaak serieus gaan bekijken" ...

WOORDEN
In dezelfde vergadering zei burgemeester Hazenberg over het jeugdwerk: "Zo lang de jeugd zich blijft bewegen binnen het vlak van wet en orde aan de ene kant en fatsoen aan de andere kant is er alle reden om bij bepaalde activiteiten zo veel mogelijk medewerking te verlenen ...."
Ondanks de vele woorden die er gesproken zijn, was de jeugd voornamelijk op eigen kracht aangewezen als het aan kwam op het organiseren van ontspanningsactiviteiten. Daarnaast vervulde het gerichte jeugdwerk in dit opzicht een belangrijke functie.
De aangekondigde teach-in wil een stap zetten naar een nieuwe ontwikkeling; de samenwerking bevorderen om aldus het jeugdwerk een belangrijker plaats in de gemeenschap te kunnen laten innemen.
(De Vallei, 31 oktober 1967)
"Als je jong bent wil je de wereld veroveren en popel je om scheve zaken recht te zetten.
Wat valt er echter veel tegen als je bewust in de wereld gaat rondkijken."
Dit is een uitspraak van de Veenendaalse hoofdinspecteur van politie, de heer W. C. H. Dekker, die samen met nog negen andere forumleden tijdens een teach-in, die maandagavond in de bovenzaal van de brandweerkazerne wordt gehouden, zijn visie zal geven op de diverse problemen die de hedendaagse Jeugd omringen.

Ook zijn collega-forumleden hebben hun gedachten inmiddels over de jeugdproblematiek laten gaan en in kort bestek geven zij vandaag hun visie weer.

G. v. d. Schee
Jeugdwerkleider van De Instuif:
Dat er een reuze grote belangstelling voor deze teach-in zal bestaan is nu zeker. Het is bijna overal onderwerp van gesprek, waar je ook komt.
Of iedereen, die er over praat nu wel zo'n juiste kijk op de zaak heeft is voor mij de vraag. Natuurlijk betekent het meedoen van de verschillende groepen en forumleden helemaal niet dat iedereen het nu bij voorbaat met elkaar eens is.
Of deze teach-in het begin zal worden van een regelmatig overleg of een mogelijke samenwerking zullen we maar moeten afwachten. Wanneer iemand mij vraagt: "Wat verwacht je dat deze avond voor concreets zal opleveren?, dan moet ik zeggen dat ik het niet weet. Maar ik geloof dat de forumleden dat ook niet bij voorbaat moeten weten. De jeugd van Veenendaal zal door eigen inbreng het belang van deze avond moeten waarmaken".

F. Bruitsman
Bestuurslid van de beatclub NV 't Dingetje:
De accommodatie van bijvoorbeeld de Instuif en de Ruif is beslist onvoldoende om aan de vraag naar gezonde ontspanning voor de jeugd te voldoen. Onze plannen, die al in een vergevorderd stadium zijn, gaan uit naar een jeugdsociëteit, groot genoeg voor iedereen en met een 'elck wat wils' accommodatie, waar men elke dag terecht kan. Men moet er alles kunnen organiseren waar de belangstelling van de jeugd naar uit gaat. Mijn vraag aan alle leden van 't Dingetje en aan de hele Veenendaalse jeugd is: "Bestaat er behoefte aan een dergelijke sociëteit? Zo ja, kom dan naar de teach-in op maandag 13 november.
Het gaat hier niet alleen om de belangen van 't Dingetje, maar om die van de hele Veenendaalse jeugd. Toon de mensen hoe de jeugd in werkelijkheid is, dus anders en beter dan men de jongeren zo vaak afschildert".

Evelien van Aller
Gymnasiaste van het Chr. Lyceum:
Ik geloof zeker dat er wat moet gebeuren in Veenendaal. Er is al lang behoefte aan iets eigens, wat dan ook al gebleken is met 't Dingetje. Maar er moet meer komen van dat soort dingen, want het is nog maar een kleine groep die daar naar toe gaat.
En laten we ook de culturele kant niet vergeten, Waarom is er wel het U.S.O. en nooit eens een toneelstuk? Kom allemaal naar deze avond toe, doe mee, wees enthousiast en positief,

W.C.H. Dekker
Hoofdinspecteur van politie te Veenendaal:
"Als je jong bent wil je de wereld veroveren, popel je om scheve zaken recht te zetten. Wat valt er veel tegen als je bewust in de wereld gaat rondkijken.
Je vraagt je af waarom de ouderen er niets aan doen. Zien zij al dat onrecht niet of zijn ze het er mee eens. Dat waren de vragen uit mijn jeugd! De tijden zijn veranderd... Zijn de vragen anders?"

Drs. H. Hiensch
Conrector Cbr. Lyceum:
De jeugd, en ik denk met name aan de wat oudere jeugd, die door de langdurige opleidingen vrij afhankelijk blijft, is zich 'n eigen plaats bewust geworden. Gestimuleerd door bijzonder veel aandacht van de zijde der teenager- en twen industrie verloopt dit proces der bewustwording in sommige opzichten nogal spectaculair en houden de bezadigde ouderen dikwijls hun hart vast (en soms terecht!).
Persoonlijk sta ik met veel begrip tegenover deze ontwikkeling. Wij ouderen, moeten de jeugd aanhoren, zo veel mogelijk verantwoordelijkheid geven, maar tegelijkertijd er bij zijn!
Daarom sta ik positief tegenover de te houden teach-in en van harte hoop ik dat op zijn minst meer begrip zal komen voor de jonge mens, die zich een eigen weg wil banen naar de volwassenheid".

M. G. H. Hendriks
Maatschappelijk werker:
Met verbazing heb ik me afgevraagd of die teach-in nu echt we zoiets bijzonders is voor Veenendaal. Ik persoonlijk dacht van niet. Onze Veenendaalse jeugd is naar mijn idee precies zo als de jeugd elders in het land.
Voor de jeugd in haar geheel hoop ik dat deze avond de start zal worden voor een eigentijdse en nieuwe aanpak van hun eigen zaak. Maar, dan zal de jeugd ook zelf hiervoor de handen uit de mouwen moeten steken.
Stoom afblazen op een teach-in als deze kan bijzonder nuttig zijn en verfrissend werken, maar hierbij alleen kan het niet blijven. Samenwerking tussen jong en oud, begrip hebben voor elkaars plaats in deze samenleving kunnen nuttige bouwstenen gaan vormen om een hecht fundament te maken".

C.J M. Geurts
Directeur van kamp Overberg:
"Onwillekeurig vraag je je af wat de zin kan zijn van een ongestructureerde bijeenkomst, zoals deze nu op handen is. De ervaringen op dit gebied geven op z'n minst te denken. Iedereen kent wel het uitzichtloze en verwarrende gepraat van forums e.d van de televisie.
Dat ik mij desondanks heb laten verleiden om aan deze bijeenkomst van 13 november mee te werken moet dan ook verklaard worden uit de hoop dat dit het begin kan zijn van een meer geordend samenkomen van de jeugd en volwassenen. Dit laatste zou dan een verbetering kunnen bewerken van de gebrekkige communicatie  tussen deze groepen. Dat het een oplossing zou zijn voor het probleem jeugd-volwassene geloof ik niet, Dit is ook niet gewenst.
Door een te weinig kennen van elkaar over en weer ontstaat het wantrouwen.
Beide groepen bezien elkaar argwanend. Op grond van dikwijls aanvechtbare vooroordelen volgt dan een veroordelen.
De enige weg om de argwaan, het wantrouwen en het daardoor ontstane onjuiste oordeel weg te nemen, lijkt mij een zorgvuldig werken aan de verbetering van de communicatie.
Het instellen van een jeugdraad zou dit proces op gang kunnen brengen en versnellen".

Cobie v. d. Pol
Keurturnster van Sparta:
Volgens mij wordt er in Veenendaal nog veel te weinig voor de jeugd gedaan. Veel jongelui hangen, vooral op zaterdag op straat rond. Waarom is er geen gebouw waar iedereen zich kan ontspannen op een manier die ieder voor zich het fijnst vindt?
Deze teach-in is een prachtige gelegenheid voor de jeugd hun wensen kenbaar te maken. Ik verwacht dan ook dat door het overleg tussen ouderen en jongeren op deze avond veel bereikt kan worden".

L.C.P. van Treijen
Voorzitter R-K Jeugdraad:
"Zouden we dan eindelijk zo ver zijn, dat we, na elkaar eerst eens de waarheid gezegd te hebben het terrein hebben geëffend om samen, ja samen, achter één tafel te gaan zitten om over het jeugdwerk te praten en hier in Veenendaal 'n oplossing voor te vinden?
Ik ben van mening dat we bij de oplossing van de problemen die er zijn een middenweg moeten zoeken in positieve zin. We moeten de jeugd laten organiseren met ons begrip en vertrouwen op de achtergrond, hen helpen met onze adviezen die van deze tijd moeten zijn, dus niet moraliserend of pratend vanuit onze eigen jeugd, zodat de jongeren de gelegenheid krijgen uit te groeien tot zelfstandigheid.
Ik ben blij met dit grootse initiatief, deze teach-in, waardoor we zouden kunnen en moeten komen tot een gemeenschappelijke jeugdraad, waarin ouderen - niet te oud - en jongeren - niet te naïef - zitting zullen nemen om gezamenlijk het jeugdwerk te organiseren met een volledige inzet, op een positieve basis en in volle begrip en samenwerking"

J. v. Offeren
Lid commissie kelder Sionskerk:
"De Veenendaalse jongeren zouden, dacht ik, best in staat zijn om een aantal heilige huisjes in onze samenleving te slopen. Alleen je moet ze eerst uitnodigen ons het te doen. Stel je voor dat je van plan bent om zo'n huisje in te trappen, dan ga je toch niet eerst aanbellen of het wel gelegen komt, laat staan dat je ervoor blijft staan wachten tot de eigenaar je komt vragen om het karwei op te knappen.
Dat idee zit voor mij ook een beetje achter die teach-in. De jongelui doen het niet uit zichzelf. Eerst moet er een uitnodiging komen van een of andere notabele heer en dan komen ze pas met hun wensen, kritiek en klachten bij een forum voornamelijk opgebouwd uit bezadigde gezinshoofden met slechts hier en daar een stukje jong leven er tussen,
Het lijkt me voorlopig nog te veel op een ouwelui's zaakje, die wat te weten willen komen. Ik tart de jeugd misschien wel een beetje maar ze kunnen de avond zelf anders uit laten pakken. Dan kan er wat mij betreft ook nog met een bloemetje gekwispeld worden. Alles binnen de grenzen van wet, orde en weet-ik-wat-nog meer… natuurlijk!"
(De Vallei, 10 november 1967)

BEGINNETJE VAN JEUGDRAAD IS ER

Teach-in bracht in ieder geval de tongen los...

De vele woorden die gisteravond op de teach-in die onder het motto "De Veenendaalse jeugd legt de kaarten op tafel" werden gesproken en de gebeurtenissen die er zich hebben afgespeeld, kunnen teruggebracht worden tot enkele conclusies.

• De bovenzaal van de brandweerkazerne aan de Industrielaan, waarin de bijeenkomst werd gehouden, was veel te klein voor de naar schatting driehonderd aanwezigen.
• Het uit tien personen samengestelde forum is naar verhouding te weinig aan het woord geweest, voorzitter M. G. H. Hendriks uitgezonderd.
• Uit de aanwezigen werd tenslotte een soort werkcommissie geformeerd die tot taak heeft op korte termijn een vorm te zoeken, waarin een jeugdraad zal kunnen worden gerealiseerd.

"Jongelui, spaar ons niet, probeer vanavond spijkers met koppen te slaan" zei de heer Hendriks in zijn openingsbetoog.
De jeugd reageerde met een aantal opmerkingen, die in de eerste periode van de avond met name de beatclub N.V. 't Dingetje betroffen.
Uit de zaal kwam het verwijt dat er in deze club  'dingen gebeurd waren, die niet door de beugel konden". Hoofdinspecteur van politie, W. C. H. Dekker, bestreed dit,
"Er is hier een groep van jongelui, die vertier vindt op een wijze, die afwijkt van wat men elders doet", zo zei hij, en stelde vervolgens vast dat er "niets in strijd was geweest met de openbare orde en de goede zeden..."
De heer F. Bruitsman, bestuurslid van de beatclub, reageerde enkel met de woorden: "Ik heb nooit iets gezien dat niet door de beugel kon".

De vraagstelling concentreerde zich vervolgens rond de relatie, die er tussen jongeren en ouderen dient te bestaan. Enkele aanwezigen zeiden van mening te zijn dat zij de inmenging van ouderen in bepaalde activiteiten van de jeugd als ongewenst beschouwen.
"De verantwoordelijkheid hiervoor hoort bij de jeugd zelf te liggen", zo luidde een opmerking.
De reactie van forumlid C. J. M. Geurts, directeur van Kamp Overberg, was:
"Inmenging van ouderen is noodzakelijk. De wijze waarop dit dient te gebeuren is vers twee."
De mening van drs. H. Hiensch, conrector van het Chr. Lyceum:
"De jeugd moet begrip hebben met haar wensen voor de constellatie van Veenendaal"
De heer J. v. Offeren, lid van de commissie Sionskelder:
"De ouderen blijven verantwoordelijk, daarom ben ik het niet eens met de bestuursvorm van 't Dingetje."

Raadhuis
Via problemen en probleempjes als "dansen op het lyceum", "meer ontspanning voor de oudere jeugd" werd de avond gaandeweg veel overzichtelijker en kwamen er uit de zaal meer positieve opmerkingen. Diverse malen werd er aangedrongen op betere accommodatie voor diverse vormen van (jeugdige) ontspanning.
Er was iemand die pleitte voor "een grote zaal die ze best aan het dure raadhuis hadden kunnen vastbouwen", een ander vond "een cultureel centrum" in Veenendaal een bittere noodzaak.
Toen het woord "raadhuis" eenmaal gevallen was kwamen er veel reacties los die vrijwel unaniem iets met de kostprijs van dit bouwwerk te maken hadden.
Een opmerking uit de zaal: "De gemeente heeft zogenaamd geen geld ter beschikking voor de jeugd, maar men kan wel een raadhuis van bijna 6 miljoen laten bouwen...!"
Voorzitter Hendriks concludeerde dan ook dat het raadhuis in de ogen van vele Veenendaalse jongeren een "steen des aanstoots" moet zijn.
De actie voor de bouw van het overdekte zwembad kwam terloops ook ter sprake en de heer J. v. Offeren maakte de jeugd in dit verband het verwijt dat "er met geen enkel hip petje is rondgegaan om voor dit doel geld bijeen te brengen...".
De heer G. v. d. Schee, jeugdwerkleider, vond dit echter geen zaak van belang omdat hij het - zoals hij zei - niet eens is met de wijze waarop het geld bijeen wordt gebracht. "Maar in ieder geval mis ik het initiatief bij de jeugd", zei de heer Van Offeren nog even nadrukkelijk.

Niets
Voorzitter Hendriks nodigde de aanwezigen vervolgens uit eens een kijkje te komen nemen in de raadszaal als daar woensdag de gemeenteraad bijeen komt.
Iemand uit de zaal reageerde met de opmerking:  "Laat de gemeenteraad eens met de jongeren gaan praten... tijdens een raadsvergadering mag je nu eenmaal niets zeggen en bovendien kent de raad de emoties van de jeugd niet, zoals wij die hier vanavond wel beleven".
De heer Geurts verwierf daarna een klaterend applaus met de woorden:
"Het bezoeken van een raadsvergadering heeft geen zin. Je mag er geen stom woord zeggen en je ergert je maar aan al die hamerstukken..."
De heer Hendriks, zelf raadslid voor de KVP, deed daarop alvast uit de doeken dat hij in die bewuste raadsvergadering met een concreet plan op tafel zal komen, dat in de bouw van een soort ontspanningsruimte voor de jeugd voorziet. Hij zei al vaker in de raad de aandacht op de problemen rond de jeugd gevestigd te hebben zonder overigens veel succes te boeken, gezien de reacties van het college van B. & W. "Ik sta als eenling in de raad", zei de heer Hendriks in dit verband.

Nog enkele opmerkingen die in de loop van de avond door de aanwezigen werden gemaakt:

• De jeugd is een stuk van de commercie geworden. Jongens, probeer zelf iets in elkaar te zetten, laat je niet opjutten door de ouderen, die van jullie profiteren.
• We hebben vastgesteld dat er in Veenendaal te weinig ontspanning is. Vier jaar geleden was dat ook al zo. Onze conclusie is dus alleen maar oud nieuws...
• Er moet meer onderling begrip komen om bepaalde dingen in het groot te kunnen organiseren.

Tenslotte werden de aanwezigen in de gelegenheid gesteld zich op te geven voor de al eerder genoemde werkcommissie. De heer Hendriks noteerde 14 namen, waaronder die van enkele forumleden. De aldus ontstane commissie zal binnenkort bijeen komen om de oprichting van een jeugdraad voor te bereiden. Alle forumleden zeiden het initiatief tot het oprichten van een dergelijke raad te onderschrijven, al bleven er nog wel wat vragen over de vorm waarin zo'n college moet worden gegoten.

De teach-in duurde ruim drie uur en verliep bijzonder ordelijk.
't Forum bestond uit mej. C. v. d. Pol, mej. J. v. d. Brink, drs. H. Hiensch, G. v.d. Schee, C. J. M. Geurts, W. C. H. Dekker. L. v. Treijen, F. Bruitsman, J. v. Offeren, M. G. H. Hendriks.
(De Vallei, 14 november 1967)


JEUGDRAAD WORDT IN MEI SAMENGESTELD

Happening voor kapitaal

In mei aanstaande zal een "Jeugdraad Veenendaal" in oprichting worden samengesteld.
In deze jeugdraad zullen zitting hebben: vijf jongeren in de leeftijd van 15 tot en met 20 jaar en vijf leden van 21 tot 30 jaar. Daarnaast zullen een voorzitter, een secretaris en een penningmeester gekozen worden, die ouder kunnen zijn dan de genoemde leeftijden. Deze jeugdraad in oprichting zal officiële verkiezingen voor een definitieve jeugdraad gaan voorbereiden.

De voorbereidingscommissie die de laatste 4 maanden hard heeft gewerkt aan het leggen van de fundamenten voor de "Jeugdraad Veenendaal".  De heer A. H. van Pijpen, Jaap Buddingh, de heer J. Roelofs. Henriette Wiessing, Evert Diergaarde, Jan Vroon, Gerda Jansen, de heer Hedda Buys, Hanneke de Kleuver en Willy Drost, dec hoofdinspecteur van politie, de heer W. C. H. Dekker die ook lid is van de voorbereidingscommissie ontbreekt op deze foto. 
Dit werd gisteravond meegedeeld tijdens een persconferentie van de voorbereidingscommissie, die vorig jaar 13 november is samengesteld als resultaat van een teach-in voor de Veenendaalse jeugd in de bovenzaal van de brandweerkazerne.
Op initiatief en onder leiding van de maatschappelijk werker M. O. M. Hendriks werd toen die teach-in gehouden, met als doel te weten te komen wat de plaatselijke jeugd miste in Veenendaal.
Na ongeveer vier maanden vergaderen heeft de commissie de statuten en het huishoudelijk reglement van de Jeugdraad Veenendaal opgesteld.
Verder heeft men vergaderingen besteed aan de vraag op welke wijze verzekerd kon worden, dat de jeugd van Veenendaal in de leeftijd van 15 tot 30 jaar werkelijk een eigen inbreng zou kunnen hebben in deze raad. Eveneens werd bekeken in hoeverre de op te richten jeugdraad werkzaam zou kunnen zijn voor de gehele jeugd van Veenendaal.

Het ligt in de bedoeling dat de "Jeugdraad Veenendaal" in oprichting, begin 1969 kandidaatstelling zal laten plaatsvinden door de jeugd van 15 tot 30 jaar.
In een grote teach-in zullen dan tien leden van de jeugdraad gekozen kunnen worden.
Deze opzet geeft naar de mening van de voorbereidingscommissie de mogelijkheid van een zo groot mogelijke inbreng van de jeugd in eigen gemeente.
Om contact te houden met de jeugd van Veenendaal zullen jaarlijks teach-in's, hearings en dergelijke worden gehouden, waarin het mogelijk is van gedachten te wisselen over alles wat ligt op het terrein van jeugdontwikkelingswerk, het voorzien in accommodaties daarvan en het organiseren van activiteiten.

Met het college van burgemeester en wethouders van Veenendaal is een gesprek gevoerd over de samenstelling en werkwijze van de"Jeugdraad Veenendaal". De plannen hebben voorlopig een gunstig onthaal gevonden bij het college van B. en W. is tevens een brief verzonden met het verzoek een gebouw beschikbaar te willen stellen als jeugdsociëteit en als werkruimte voor de jeugdraad.
Dit gebouw zal het vaste adres voor de jeugdraad worden, waar men met problemen en suggesties naar toe kan gaan. Bovendien moet het een trefpunt voor de jeugd worden, waar men elke behoefte aan ontspanning kan vinden. De voorbereidingscommissie heeft dit gebouw het liefst in het centrum van Veenendaal. Het is echter nog de vraag, of het gemeentebestuur een gebouw in het centrum ter beschikking kan en wil stellen.

De "Jeugdraad Veenendaal" zal een stichting zijn. De geldmiddelen van de stichting zullen worden gevormd door het stichtingskapitaal, de baten van georganiseerde activiteiten, de renten van belegde gelden en subsidies en overige baten. Het startkapitaal zal moeten worden gevormd uit een grote manifestatie die op vrijdag 31 mei aanstaande zal worden gehouden.
Het tweede doel van deze manifestatie is de presentatie van de stichting aan de jeugd van Veenendaal. Deze manifestatie zal een gezellige happening worden waaraan waarschijnlijk topartiesten uit de Nederlandse showwereld zullen deelnemen.
De Veenendaalse kunstenaar Hedda Buys, lid van de voorbereidingscommissie, heeft de plannen voor deze manifestatie ontworpen.
Hij denkt eraan om enkele Edison-winnaars van het laatste Grand Gala du Disque naar Veenendaal te laten komen. Met zekerheid kan hij nog niets zeggen. Men heeft nog geen enkele artiest kunnen benaderen, omdat men wacht op antwoord van het gemeentebestuur betreffende een garantiestelling en een ruimte waar de manifestatie gehouden kan worden.

Het juiste doel van de stichting kan als volgt omschreven worden:
het op onafhankelijke wijze bevorderen van de belangen van de jeugd van Veenendaal.

De jeugdraad zal niet politiek georiënteerd zijn. Men moet de jeugdraad ook niet verwarren met een jeugdgemeenteraad, zoals die bijvoorbeeld in Ede bestaat. Dat wil ook weer niet zeggen dat de "Jeugdraad Veenendaal" zich niet met de plaatselijke politiek zal bemoeien. "Als er bijvoorbeeld een nieuw bestemmingsplan komt, zal de jeugdraad met het gemeentebestuur overleg plegen om in dat plan ook aan de jeugd te denken. Heeft dit geen effect, dan zal men zeker tot invloedrijke instanties wenden, om de problemen nog eens naar voren te laten brengen in een raadsvergadering", lichtte de voorzitter van de voorbereidingscommissie heer A. H. van Pijpen gisteren toe.

Volgens hem zal de jeugdraad in eerste instantie niet een organiserende maar een stimulerende taak hebben. Om op een gegeven moment iets in Veenendaal te hereiken zal men wel tot organisatie kunnen overgaan. Hiervoor zullen de tien jeugdraadleden een onderlinge taakverdeling hebben in werkgroepen, namelijk: een groep muziek en dans, een groep toneel, cabaret en film, een groep sport, een groep verenigingswerk (algemeen) en een groep kunstmanifestaties.
In elke werkgroep zullen twee jeugdraadleden zitting nemen, een in de leeftijd van 15 tot en met 20 jaar en een in de leeftijd van 21 tot 30 jaar. Deze werkgroepen worden aangevuld met minimaal twee personen in deze leeftijdsgroepen die niet in de jeugdraad zitting hebben. Zij zullen wel in overleg niet de gehele jeugdraad worden benoemd.

A.H. van Pijpen
Het bestuur van de jeugdraad zal uit 13 leden bestaan: de al eerder genoemde tien leden, van wie vijf in de leeftijd van 15 tot en met 20 jaar en vijf van 21 tot 30 jaar en verder een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. De leden van de jeugdraad hebben een zittingsperiode van vijf jaar. De tien leden zijn daarna nog eenmaal herkiesbaar in dezelfde leeftijdsgroep. De leden van de jeugdraad, die tijdens hun zittingsperiode de leeftijd van 21 of 30 jaar bereiken, blijven aan tot het einde van hun zittingsperiode. Ook de voorzitter, de secretaris en de penningmeester zijn eenmaal herkiesbaar.

Behalve het zelf ontwikkelen en bevorderen van activiteiten zal de jeugdraad ook op ander gebied werkzaam zijn. Zo zal men bijvoorbeeld culturele paspoorten gaan uitgeven. Financieel hangt het slagen van de jeugdraad nu grotendeels af van de feestavond op vrijdag 31 mei. "We willen niet dat de gemeenschap deze zaak betaalt", zei de heer A. H. van Pijpen gisteravond.
"We willen een startkapitaaltje vormen van die feestavond en aan de hand daarvan subsidie aanvragen bij de gemeente".
(De Vallei, 2 april 1968)

WILLIBRORDUSSCHOOL WACHT AL EEN JAAR OP VEENSE JONGEREN

Commissie houdt nu toch maar hearing met jeugd

M. G. H. Hendriks: "We hebben ons gewoon belachelijk gemaakt"

Op 28 april wordt de jeugd van Veenendaal 's avonds verwacht in de brandweerkazerne aan de Industrielaan om nu eindelijk zelf haar mening te geven over de beste bestemming van de al een jaar leegstaande St.-Willibrordusschool aan de Nieuweweg.
Het wordt een hearing die eigenlijk uit nood geboren is.

Willibrordusschool
Een raadscommissie heeft nu een jaar lang gelegenheid gehad om burgemeester en wethouders een advies uit te brengen, maar ze is er niet uitgekomen. "We hebben ons gewoon belachelijk gemaakt", vindt K.V.P.'er M. G. H. Hendriks, die van de commissie deel uitmaakt; samen met vertegenwoordigers van alle gemeenteraadsfracties.

Tegen de hearing stemden mevrouw Buddingh (VVD), en de heren De Kievied (Binding Rechts) en v. d. Berg (SGP). Een en ander is nu voor de heer Hendriks aanleiding om te stellen: "Het is gebleken dat de mensen die, ook in de raadsvergaderingen, het meest de mond vol hebben van "inspraak" daar in werkelijkheid niets voor voelen. Naar mijn smaak is dat voor de jeugd in feite een brevet van onvermogen. Men verwacht er gewoon niets goeds van".

Het hearing-idee dat nu dan toch maar wordt uitgevoerd is bijna even oud als de commissie.
Er was eerst echter geen meerderheid voor te vinden, en men wilde eerst wel eens praten met vertegenwoordigers van verenigingen.
Ook is er een bespreking geweest met De Instuif, terwijl ook van andere zijde deskundige voorlichting werd ingewonnen.

NIET DESKUNDIG
"De commissie is nu eenmaal niet bij uitstek deskundig op dit gebied", verklaart de heer Van Wagensveld."En we wilden met een goed gemotiveerd, advies bij B. en W. kunnen aankomen. Op tal van manieren hebben we ons georiënteerd. Wij hebben bijvoorbeeld een jeugdsociëteit bezocht, en er zijn contacten geweest met iemand die ons een voorstel zou doen over de wijze van exploitatie van het schoolgebouw".
Na een jaar is de commissie, zij het met bloed, zweet en tranen, tot de conclusie gekomen dat de jeugd zelf maar ideeën moet leveren.
Een enquête onder de plaatselijke verenigingen, waarbij werd geïnformeerd naar de behoefte aan zaalruimte, leverde ook al weinig aanknopingspunten op, en, aldus de heer Van Wagensveid, de verschillen van mening bleven binnen de commissie bestaan.
"We waren het er bepaald niet over eens of het gebouw nu voor de zogenaamde actieve, of de passieve recreatie bestemd zou moeten zijn", verklaart hij. Een van de weinige dingen waar men het wèl zo ongeveer over eens was, is dat het schoolgebouw geen verlengstuk moet worden van De Instuif.

GEEN POLITIEK
Het is allemaal erg moeilijk geweest voor de commissie, maar voorzitter Van Wagensveld tilt er niet zo zwaar aan: "Het is niets bijzonders dat er verschil van mening bestaat. Dat zie je in de gemeenteraad
van Wagensveld
ook. Het punt is dat we ons advies aan B. en W. behoorlijk gemotiveerd willen geven. Toch kan ik me wel voorstellen dat men vindt dat het allemaal wel wat lang duurt..."

Intussen staat het schoolgebouw aan de Nieuweweg vol gebroken ruiten te wachten op een nieuw leven.
Heeft de politiek een rol gespeeld in de vertraging van de besluitvorming, vooral met het oog op de komende gemeenteraadsverkiezingen?
"Welnee, daar is geen sprake van", stelt Van Wagensveld namens de commissie, in aanwezigheid van de heer Van Hal die het beaamt.
"De politiek staat er helemaal buiten. We hebben juist, in november van het vorige jaar mevrouw Buddingh van de VVD en de heer De Kievid van Binding Rechts in de commissie gehaald, om elke schijn van politieke aspecten te vermijden. De hele raad is in onze commissie vertegenwoordigd".

De jeugd komt nu aan het woord, en haar stem kan een doorslaggevend effect hebben.
De hearing op de 28ste in de brandweerkazerne zal, zo hoopt de commissie, bruikbare suggesties opleveren, op grond waarvan een advies aan het dagelijks bestuur van de gemeente moet worden gegeven, waarna mogelijk een voorstel aan de raad wordt gedaan.
Verder gaat de verantwoordelijkheid van de commissie niet.

Volgens commissielid Hendriks is het hearing-idee niet nieuw."Al in een van de eerste vergaderingen hebben de heer Van Hal en ik het voorgesteld, maar toen bleek het niet haalbaar. Eigenlijk had ik toen al zin om ermee op te houden, omdat het zo lang ging duren. Dinsdagavond, op de laatste vergadering van de commissie hebben we gezegd: "nu willen we haring of kuit, of we stappen eruit,.."
De bedoeling is, dat de hearing geleid wordt door een "neutraal buitenstaander", ook alweer om de politiek er zoveel mogelijk buiten te houden. "We zijn niet van plan om veel te zeggen," legt de heer Van Wagensveld uit, "We gaan om te luisteren. In de zaal komen microfoons te staan, en iedereen dit wat te zeggen heeft kan dat doen. Als er voorstellen worden gedaan kan daarover worden gestemd. Als voor 't een of ander een meerderheid bestaat, zal dat ongetwijfeld in ons advies aan B. en W, tot uitdrukking komen".
De heer Van Wagenveld acht het niet raadzaam veel uit de doeken te doen over de ideeën die inmiddels binnen de commissie omtrent de Wililbrordusschool tot uiting zijn gebracht,"We willen niet de situatie krijgen dat de jeugd denkt dat zonder haar over haar al is beslist".

Min of meer vers in het geheugen van Veenendaal liggen nog de ervaringen met het inmiddels afgebroken jeugdhonk 't Dingetje" op de hoek van de Hoogstraat en de Nieuweweg.
Gesteld dat de hearing de mening oplevert dat een vergelijkbaar onderkomen in de Willibrordusschooi moet worden gecreeerd?
"Als de jeugd dat wil, dan komt dat ook in ons advies", zegt Van Wagensveld.
De heer Van Hal vult aan: "We zijn niet bang voor een nieuw "Dingetje" - ik weet trouwens niet wat er waar is van de wilde geruchten die daarover indertijd de ronde deden - maar als het zo iets moet worden, dan moet er een niet merkbare, maar strak georganiseerde leiding zijn".

Het heeft een jaar moeten duren, maar de jeugd van Veenendaal heeft kans op het laatste woord.
De hearing begint op dinsdagavond 28 april om acht uur.

Of dan nog voor de verkiezingen een definitief voorstel aan de raad kan worden gedaan, zodat het schoolgebouw een functie in het Veense gemeenschapsleven krijgt die wel nodig is, maar kennelijk moeilijk ie omschrijven, of dat het nog een jaar moet duren voordat de jeugd een eigen accommodatie krijgt, blijft een vraag.

De St. Willibrordusschool, al een jaar lang een nutteloos object, dat al even lang voorbestemd is onderdak te bieden aan de Veenendaalse jeugd in haar vrije tijd. Een raadscommissie heeft het niet kunnen klaarspelen om binnen die periode een bestemming te bedenken waarmee iedereen het eens is. De jeugd mag het nu zelf zeggen.
(De Vallei, 16 april 1970)

Hearing nu op 14 mei
De hearing waarbij aan de ongeorganiseerde jeugd inspraak wordt verleend over de bestemming van de Willibrordusachooi zal nu gehouden worden op donderdagavond 14 mei in het NVV-gebouw.
Het panel dat vragen zal beantwoorden en suggesties gaat beluisteren bestaat uit de raadscommissie, die vorig jaar in het leven werd geroepen en wordt gepresideerd door de heer R. Dekker, chef sport- en jeugdzaken van de gemeente Ede.
Uitgenodigd wordt de jeugd van 16-25 jaar.
De aankondiging van de hearing zal onder meer geschieden in fabriekskantines, scholen, enz.
(De Vallei, 14 mei 1970)

Verhitte inspraak in 't N.V.V.-gebouw:
GEEF ONS DIE SCHOOL, WE MAKEN ER IETS MOOIS VAN

Een vette kluif voor de raadscommmissie is het resultaat van de hearing die gisteravond duidelijk moest maken wat de wensen zijn van de Veenendaalse jeugd voor het toekomstige gebruik van de leegstaande St. Willibrordusschool aan de Nieuweweg.
Een kleine honderd jongeren waren present in het NVV-gebouw om hun eigen voorstellen daar eerst te poneren, en vervolgens met hand en tand te verdedigen.
Aan de commissie ad hoc de taak om een, voor alle partijen aanvaardbaar advies aan burgemeester en wethouders te destilleren.

Hearing NVV gebouw, Hendriks noteert, op de voorgrond Kees Brederveld,
Gerard Davelaar. Ook aan tafel: Henk Sukkel
In de twee uren tijd was voorzitter Dekker, door de commissie van raadsleden aangetrokken als neutrale figuur - hij is directeur van sportzaken in Ede - getuige van de keiharde manifestatie van zich duidelijk als eigen belangen vertegenwoordigende groepen.
In eerste instantie leek het allemaal vlot te verlopen maar allengs, ook naarmate de temperatuur in de zaal steeg, bleek het niet overbodig dat op de blocnote van schoolbord formaat een oproep dat "verdraagzaamheid" verscheen, door toedoen van KVP-raadslid Hendriks, die uitblonk in ijver door alle geuite wensen uit de zaal daar in telegramstijl levensgroot te noteren.

Voorzitter Dekker kondigde aan het begin van de zonder meer ludieke hearing aan, dat de raadscommissie - die tot taak heeft het verlossende woord tot B. en W. te spreken, zodat uiteindelijk ook eens een voorstel aan de gemeenteraad kan worden gedaan -, juist gisteren haar eerste verjaardag vierde. Het werd een verjaardagspartijtje zoals Veenendaal ze nog maar weinig heeft beleefd.

HOE ZIT DAT?
Het jeugdige publiek moest er eerst toch een beetje aan wennen dat nu zomaar naar zijn woorden werd geluisterd. De enige interrupties kwamen op den duur van leeftijdgenoten.
Het begon al direct goed met een onthulling van Henk van de Berg (een van de organisatoren van de popfestivals tijdens de feestdagen): Vorig jaar al hebben we een verzoek met vijfhonderd handtekeningen ingediend om zaalruimte, en we hebben er nooit meer iets van gehoord. Hoe zit dat?
Niemand wist het, en later verklaarde mevrouw Buddingh (VVD) dat dit verzoek nooit de raadsleden heeft bereikt, waarmee zij suggereerde dat wethouder Anton de Ruiter dit persoonlijk heeft afgehandeld.
Om een indruk te geven van het verloop, even een kaleidoscopische doorsnee van de microfoonsolo's die te beluisteren waren:
- Henk v.d. Berg: "De Willibrordusschool moet een gebouw worden voor de jeugd, langharig of niet. Maak er een leuke bar-dancing van, zodat Veenendalers niet meer naar Scherpenzeel of Rhenen hoeven om te dansen".
- Een meneer Heijkamp: "Maar dan onder voorwaarde dat er colbert en stropdas wordt gedragen, en dat ook ouderen dan 25 jaar binnen mogen".
- v. d Berg: "Kleding is niet belangrijk, en ouderen moeten er niet in. Die hebben geld genoeg om ergens anders heen te gaan".

COMPROMIS
Zo dwaalde men telkens af van het kernpunt, door zich nu al vast bezig te houden met ondergeschikte vraagstukken. Uiteindelijk bleven twee concrete voorstellen over:
- de school wordt een dancing, en:
- er moet ruimte komen voor andere, ludieke activiteiten.

Er ontstond nog even strijd over de vraag of één van de drie beschikbare lokalen een foto-hobbyzaal moet worden, maar op den duur groeiden de verhitte breinen enigszins naar een compromis dat een combinatie van de diverse standpunten mogelijk maakt.
M.G.H. Hendriks
Een, naar later bleek, aanvechtbare, maar daarom niet minder puntige suggestie kwam van de actiefste spreker Henk v. d. Berg:
"Geef ons de Willibrordusschool, dan zullen wij er iets moois van maken".
Later werd hij aangevallen toen bleek dat hij het woordje "ons" letterlijk als zijn bekende driemanschap bedoelde, en dat was weer zo'n moment waarop de onderscheiden achterbannen luidkeels van hun stemming blijk gaven.
Zo'n hearing is een pracht van een gelegenheid om meteen maar een aantal hete hangijzers op tafel te leggen, en ook in dit opzicht liet men zich niet onbetuigd.
Het kwam bij herhaling tot niet mis te verstane uiteenzettingen, waarbij opnieuw Henk v. d. Berg betrokken was.
Een vertegenwoordiger van de noodlijdende jeugdsoos De Ruif ontzag zich niet keihard te stellen dat de organisatie van de popfestivals v. d. Berg een paar duizend gulden opleverde.
Van de Berg pareerde door mee te delen dat dat geld in de festijnen van dit jaar is geïnvesteerd, en dat de winst nu is afgedragen voor de jaarlijkse tocht van Veenendaalse bejaarden.
De resultaten van de avond bleken zich toch te beperken tot de twee genoemde voorstellen en een combinatie daarvan.
Weliswaar ging ook een item op om bijvoorbeeld ruimte te creëren waar jongeren aan hun brommer kunnen sleutelen, maar dit en dergelijke detail-voorstellingen vonden niet al te veel weerklank.

v.d. Berg
De raadscommissieleden zaten intussen, uiterlijk nauwelijks bewogen, achter een rij tafeltjes, met uitzondering van SGP'er G. v.d. Berg, die zijn heil zocht bij een hem na aan het hart liggende groep jongeren. Daarmee hield hij zich als enige consequent aan het uitgangspunt, dat de commissieleden zich als onopvallende luisteraars onder de jeugd zouden bevinden.
Voorzitter Dekker kon in zijn slotwoord alleen beloven dat de commissie de voorstellen zal bestuderen en iedere stroming zoveel mogelijk recht zal trachten te doen.
Wie het wilde kon voor nadere contacten met de commissie zijn naam laten noteren, waarna deze zich om de tafel schaarde om althans vast iets op papier te zetten.
In de zaal bleef het nog druk, tot de jeugd verzocht werd te vertrekken.
(De Vallei, 15 mei 1970)

Samen met Kees Brederveld was ik ook aanwezig bij deze hearing. Het ging er inderdaad heftig aan toe. Wij waren geïnteresseerd in een ruimte waar we incidendeel lokale bands op konden laten treden, en die ook als oefenruimte gebruikt kon worden. 
Al snel hadden wij door dat wij geen schijn van kans hadden.

(Gerard Davelaar)

WILLIBRORDUS-AFFAIRE "ONELEGANT OPGELOST"
COLLEGE MOET ZOEKEN NAAR ALTERNATIEVEN

B. en W. zwaar onder vuur

Een merkwaardig mengsel van wrok, verwondering, teleurstelling, ontevredenheid en begrip omlijstte gisteravond de besluitvorming in de gemeenteraad over de kwestie Willibrorduschool.
Het lege gebouw aan de Nieuweweg wordt, tegen de een jaar lang warmgehouden verwachting in, niet ter beschikking va de "ongeorganiseerde jeugd" gesteld, maar van de Stichting dagverblijven voor gehandicapten.
B. en W. kregen nogal wat kritiek te slikken van vrijwel alle fracties, met uitzondering van de S.G.P.

Men noemde de procedure die de plotselinge ommekeer teweeg heeft gebracht onelegant, maar kon niet anders dan constateren dat men met de rug tegen de muur stond: het belang van de gehandicapte mens moest prevaleren boven dat van de gezonde jongeren.
Toch werd bezwaar gemaakt tegen het feit, dat de motiveringen van het omstreden voorstel al te zeer in de emotionele sfeer waren gezocht, zoals onder andere de socialist Verkuyl opmerkte. Men stond met de rug tegen de muur en niemand zou volgens Verkuyl de moed kunnen opbrengen om tegen te stemmen. Dat bleek een vergissing, die gebaseerd was op onderschatting van het idealisme van KVP-er Hendriks.
Evenals alle overige raadsleden zei hij weliswaar zeer begaan te zijn met de nood waarin de Stichting dagverblijven verkeert, maar de hele voorgeschiedenis van de Willibrordus-zaak noopte hem "nee" te zeggen.

Zijn aversie tegen de gang van zaken bekende hij al eerder te hebben gedemonstreerd, door uit protest weg te blijven toen de commissie ad hoc die een rapport had uitgebracht over het gewenste (jeugdige) gebruik van het schoolgebouw, onlangs voor een 'spoed'vergadering met B. en W. bijeen werd geroepen om te vernemen dat de gehandicapten hard toe waren aan meer ruimte

KANS
Hendriks was en  bleef de enige die tegen stemde, ofschoon de liberale mevrouw Buddingh ook al dreigde haar stem te onthouden als het college niet zou kunnen toezeggen dat alles in het werk wordt
mevr. Buddingh
gesteld om voor de ongeorganiseerde jeugd in de volgende vergadering alternatieven op tafel te leggen. De socialist Van Hal deed evenals de heer Visser (CHU) suggesties in die richting.
Mevrouw Buddingh maakte er een voorstel van, en zei dat ze alleen voor zou stemmen als B. en W. het zouden overnemen.
Loco-burgemeester Ant. De Ruiter knikte goedmoedig.
Dit betekent dat B. en W. zullen (laten) nagaan of de kans bestaat dat de jeugd terecht kan in:
- de lege school in De Klomp
- de (wankele) eierhal,
- het (al maanden lang gesloten) Luxor theater, dat te koop is voor naar schatting f 120,000.-
- huize De Zoom - dat door de jeugd echter al in grote mate is ,"uitgebeend" en in
ruimten van de KVSW, waarover de gemeente kan beschikken.

Het is overigens nog de vraag of in de augustus-vergadering al een voorstel in deze geest kan worden gepresenteerd aldus De Ruiter, want het ambtenarenkorps dat zich in de puzzel zou moeten storten geniet in groten getale  van vakantie.

LASTIG
Diverse fractie-woordvoerders gingen nog eens uitvoerig in op de voorgeschiedenis van het algemeen als uiterst lastig "keuze-probleem" ervaren agendapunt.
De heer Verkuyl: "Ik heb er maar één woord voor: verwonder u niet maar verbaas u slechts".
Hij veronderstelde dat het bestuur van de Prinses Wilhelminaschool Oranjeschool (voor debielen en imbecielen) toch in januari ook al wist dat het ruimtegebrek nijpend zou worden, terwijl het ook wist welke plannen er volgens de nota van aanbieding der begroting voor de lege Willibrordusschool aan de kook werden gebracht".
De bedoelde school trekt nu in de noodlokalen van de stichting gehandicapten, omdat die overstapt naar de Nieuweweg.
Ook de heer Van Manen (ARP) uitte deze veronderstelling.
De heer v.d. Berg (SGP) meldde echter dat een van hogerhand verordonneerde inkrimping van aantallen pupillen de noodsituatie in juni pas in een acuut stadium bracht, waarmee hij het schoolbestuur van elke blaam wenste te zuiveren.

Het college van B. en W. moest vooral van mevrouw Buddingh forse aantijgingen slikken: "Het college heeft de neiging om moeilijke problemen af te schuiven op commissies. Als die dan met een rapport komen, distantieert het college zich ervan, wat grote verwarring tot gevolg heeft. Dit is al twee maal eerder voorgekomen, maar toen bleef de verwarring beperkt tot de raad".
Zij doelde op de aanbesteding van het openluchtzwembad en de sporthal, en op het tweede deel van Dragonder-Zuid en Industriewijk II.
"Nu is de verwarring ook buiten de raad ontstaan, vooral doordat bij het publiek verwachtingen werden gewekt".

BELEID
Mevrouw Buddingh wees er ook nog eens op dat de commissie die een jaar geleden de Willibrord-kwestie moest gaan bewerken, nooit op de hoogte is gebracht van het feit dat al in een eerder stadium een verzoek van de jeugd bij B. en W. was gedeponeerd met rond 175 handtekeningen, met de vraag om ruimte.
"Ook in dit geval distantieert het college zich weer van het advies van de commissie," aldus de liberale woordvoerdster.
Zij bond het college dan ook op het hart om "ook in moeilijke gevallen het beleid te blijven bepalen", en er niet een commissie mee op te schepen, waar toch niet naar geluisterd wordt.

Het overwegend jonge publiek hoorde het debat gelaten aan.
Al tien minuten na het begin der besprekingen, die ruim anderhalf uur in beslag namen was duidelijk dat de raad, zij het dan met oprechte tegenzin, het voorstel zou accepteren.
Een uitzondering vormde de SGP, die bij monde van de heer Van Deelen zei, zich helemaal met het standpunt van 't college te kunnen verenigen.
"De school blijft een school, en er blijft nog genoeg voor de jeugd over", vond hij.
 "Er gebeurt genoeg voor de jeugd, en ik vraag me af of die ongeorganiseerden zich niet beter bij de wel georganiseerden kunnen aansluiten. Bovendien hebben de ouders op dit gebied ook een taak".

De financiële consequenties van het raadsbesluit zijn, dat uit de gemeentekas f 9500.- komt om het herstel van de gedeeltelijk in verval geraakte school te laten uitvoeren, en het gebouw aan de stichting te verhuren voor een prijs van fl. 1200.- per lokaal per jaar.
(De Vallei, 17 juli 1970)

Ik heb 't aangeboden
"Ik ben de man geweest die de Stichting dagverblijven de Willibrordussehool heeft aangeboden", aldus de ruiterlijke bekentenis van loco-burgemeester Ant. de Ruiter, die gisteravond voor het laatst in zijn
Anton de Ruiter
23-jarige raadscarrière de kans had om de ambtsketen van de raadsvoorzitter te dragen.
"Het college staat heus niet afwijzend tegenover de verlangens van de jeugd", verzekerde hij de raadsleden die kritiek zonder eind leverden op de plotselinge wending in de slepende lege-school zaak.
"Op 23 juni verzocht het schoolbestuur mij om een onderhoud, en ik wist nog niet waar het over ging.
Op 24 juni hebben we gepraat, en men vroeg om een paar lokalen. Toen heb ik het gezegd".
Hij vertelde erbij dat de Stichting over een kleine twee jaar waarschijnlijk de beschikking krijgt over een volledig nieuw eigen gebouw, zodat dan de Willibrordusschool weer vrijkomt.
"Trouwens, we hebben de laatste jaren al heel veel voor de jeugd gedaan", reageerde hij op diverse verwijten die het tegendeel suggereerden. Hij noemde zwembad, sporthal, sportpark, hemdsmouw concerten en andere festiviteiten.
"Ik geloof niet dat we wat dit betreft achterlopen in Veenendaal".
Dit kwam hem te staan op een verwijt van de socialist Van Hal:
 "Die zelfgenoegzaamheid is in tegenspraak met de opdracht die de commissie indertijd kreeg, namelijk om de school met name voor de ongeorganiseerde jeugd een bestemming te geven".
Ds. Van Enk (ARP) vroeg nog of men wat de voorlopige huisvesting der gehandicapten betreft eigenlijk wel zo strikt gebonden is aan de Nieuweweg.
Volgens hem zou elders ook nog wel ruimte te vinden kunnen zijn.
De heer De Ruiter antwoordde echter dat de ruimte overal ruimschoots wordt benut, vooral door kleuterscholen, ook de jongste groep jeugd van Veenendaal verkeert namelijk in ruimtenood er zijn zeker tien nieuwe kleuterscholen nodig.
(De Vallei, 17 juli 1970)

BROMMERS ZULLEN NU WEER KNALLEN IN DE HOOFDSTRAAT EN PORTIEKJES WORDEN STEEVAST WEER OVERBEVOLKT.
DE JEUGD MOET HET WEER OP STRAAT GAAN ZOEKEN

Vechters voor jeugdcentrum geloven er al niet meer in

Henk van de Berg: "Een zielige vertoning met Willibrordus-school"

"Natuurlijk staan wij er volledig achter dat de gehandicapten altijd voorrang moeten hebben boven de gezonde jeugd en het stoort ons dan ook bepaald niet dat deze groep nu gebruik gaat maken van de Willibrordus-school.
Maar wij zijn onbeschrijfelijk boos over de manier waarop dat allemaal is gebeurd hij de gemeente Veenendaal".
"Aan de lopende band heeft men ons toezeggingen gedaan dat de school zou worden bestemd voor de plaatselijke jeugd en het is aan een kant nog maar gelukkig dat we zo sceptisch tegenover al die beloften zijn blijven staan, anders was de klap nog harder aangekomen.
Twee jaar lang hebben we bij de gemeente aangeklopt en besprekingen gevoerd om eindelijk de beschikking te krijgen over een jeugdcentrum en wat blijkt nu? Men heeft ons al die tijd gewoon aan het lijntje gehouden.
Werkelijk het is belachelijk de hele situtatie. 
Veenendaal zit deze winter nog steeds zonder jeugdhonk, zodat de jeugd zoekende blijft.
Maar ja, de gemeente heeft het zelf gewild. De brommers zullen nu weer knallen in de Hoofdstraat en de portieken worden steevast weer overbevolkt, want de Veenendaalse jeugd moet het weer eens in andere plaatsen en op de straat gaan zoeken!"

Henk van de Berg
Een keiharde confrontatie met de heren Henk van de Berg en Han op de Woert, organisatoren van enkele zeer geslaagde popfestivals in Veenendaal en vechters voor de lokale jeugd die zoals onlangs werd beslist - wederom zonder centrum komt te zitten.
Het duo is bijzonder verontwaardigd en in het gesprek blijkt dat dan ook overduidelijk door ontelbare stemverheffingen, desperate gebaren en woedende vuistslagen op de leuningen van de bank, eigendom van de vader van Op de Woert, die even steeds weer stiekem naar die gedeelten van het meubelstuk loert waarop de vuisten van zijn zoon en vriend Van de Berg zijn neergekomen.
Het tweetal dat twee jaar lang heeft geknokt voor zijn leeftijdgenoten - Jan Veenhof, ook een organisator van popevenementen en goede vriend van v.d. Berg en Op de Woert, is verhinderd bij  het gesprek aanwezig te zijn - gelooft er, nadat de Willibrordus-school een bestemming kreeg voor de gehandicapten - niet meer in en dat defaitisme is niet verwonderlijk wanneer men weet wat de jongelieden allemaal hebben gedaan om de jeugd een eigen honk te bezorgen.

GEWELDIG
Henk van de Berg wil het dolgraag nog even in het kort vertellen:
"Tientallen malen hebben we over deze kwestie contact gehad met het gemeentebestuur en de raadsleden.
In die lange periode hebben we popfestijnen georganiseerd in de garage van Schoonhoven, in het NVV-gebouw, eenmaal in een grote tent en een keer in jeugdherberg "De Eikelenkamp" in Eist en steeds klonk het als een klok. Bij het organiseren van de festivals kregen we bijzonder veel medewerking van burgemeester Bode en hoofdinspecteur Huiskamp en de vroede vaderen en de raadsleden vonden het allemaal geweldig. Men deed ons allerlei toezeggingen dat het spoedig voor elkaar zou komen met de ruimte, maar het vreemde is dat we, toen de gemeenteraadsverkiezingen eenmaal achter de rug waren, niets maar dan ook niets meer hoorden. Voordien zat men beleefd ja te knikken, maar toen was het plotseling afgelopen", aldus een weinig vrolijke v.d. Berg.

Han op de Woert vraagt zich hierop aansluitend af wat de gemeente toch met het geld doet, want men laat een commissie een jaar lang onderzoeken wat er met de Willibrordusschool moet gaan gebeuren, de betreffende mensen gaan aan het werk en krijgen tout a coup te horen dat het gebouw een geheel andere bestemming krijgt.
"Men heeft zelfs een hearing belegd met de jeugd, iets dat ook waardeloos is geweest op deze manier", meent hij.
Een commissielid heeft hem zelfs toevertrouwd dat de gemeente helemaal geen commissie in het leven had behoeven te roepen als een lijst van 500 handtekeningen van de Veenendaalse jeugd bij B. en W. terecht was gekomen met het verzoek om een eigen ruimte doch die lijst "raakte zoek".

"Maar de Veenendaalse jeugd is door de hearing en de zielige vertoning met de Willibrordus-school wakker geworden en zij slikt het niet," waarschuwt Henk van de Berg en hij zegt deze woorden te baseren op bijzonder veel reacties die hij van leeftijdsgenoten heeft gehad.
"We hebben nu niets meer, geen bioscoop, geen... och, wat is er eigenlijk wel voor ons? We moeten weer naar Rhenen, Amerongen en Scherpenzeel. En dat voor een plaats van 30.000 inwoners... belachelijk."

PERPLEX
Bij de gemeente had volgens hem een licht moeten opgaan toen bleek, dat ruim vierduizend mensen de beatfestijnen hadden bezocht. Men had toen voor een geschikte ruimte moeten zorgen om deze evenementen te kunnen herhalen en daardoor de jeugd van de straat te houden.
"Maar wat moeten de jonge mensen nu deze winter weer gaan doen?", roept Han op de Woert wanhopig uit.
"Wij staan perplex dat dit heeft kunnen gebeuren. Er zijn zelfs raadsleden geweest die tegen ons zeiden, dat we ons maar vast moesten voorbereiden, omdat het zeker was dat de school voor ons was. 
En dan dit…"

Het trio v. d. Berg - Op de Woert - Veenhof wil het wel van de daken schreeuwen:
Geef ons alsjeblieft ruimte!

De jeugd wil gewoon een fijn centrum hebben om te dansen, om op doordeweekse dagen creatief bezig te kunnen zijn en om gewoon te praten en samen te zijn, volgens v.d. Berg.
Hij is furieus over de opmerking van 'n raadslid, die hem als vermaakscentrum het Valleibad aan de hand deed, want dat zou toch in oktober opengaan op zondag?
Een "zoethoudertje" waarom Henk van de Berg knallend hard en wat geforceerd lacht.
"De raad moet maar eens inzien dat men iets moet doen voor de jeugd, waarop men zo frequent zit te schelden. Zelfs toeristen klagen steen en been over het feit dat er totaal niets is in Veenendaal waar men wat vertier kan vinden."

BEJAARDEN
Het tweetal zegt heel Veenendaal reeds te hebben afgestroopt, maar men kan eenvoudig zonder hulp niets vinden. Wij hebben nagenoeg alle Nederlandse topgroepen naar Veenendaal gehaald en nooit schulden gemaakt (wel duizend gulden geschonken aan de bejaarden), dus waarom zou men ons niet op weg helpen om te komen lot de realisering van een jeugdcentrum, dat voor deze gemeente zo onontbeerlijk is? "We hopen nu vurig op een ruimte voor nood, maar geloven doen we er al niet meer in…"
Tot slot tonen de jeugdige organisatoren er zich verbaasd over dat de gemeente wel alle medewerking verleent aan relatief kleine groepjes die wat ondernemen, doch niet aan hen die het grote jeugdpubliek vertegenwoordigen.
Bij ons vertrek horen we nog de opmerking "'t is om wanhopig van te worden". 
De stem klinkt zeer vermoeid.
(De Vallei, 14 juli 1970)

Staphorst
Op de hearing voor de jeugd, die onlangs is gehouden, schijnt een import-Veenendaler de historische woorden"Het lijkt hier voor de jeugd wel Staphorst" te hebben gesproken.
Henri Bruitsman
En daarmee is volgens Henk van de Berg en Han op de Woert de plaatselijke situatie raak getypeerd.

Volgens hen wordt er veelvuldig gescholden op de jeugd, maar zij heeft dat niet verdiend.

Men moet zeer voorzichtig zijn met kritiek wanneer de jonge mensen hun vertier op straat zoeken, want er is namelijk niets anders, aldus v. d. Berg. "en daar komt ook nog lang geen verandering in".

Hij vraagt zich niet zonder angst af boe de Lampegietersavond zal verlopen, want hij en zijn vrienden zijn geenszins van plan iets te organiseren voor de jeugd.
"Wij worden door de gemeente niet geholpen, dus op eigen houtje doen we ook niets.
Dan maar Staphorst-taferelen…"

Geen opmerkingen: