dinsdag 11 februari 2014

EIERHAL GEKRAAKT

Ook in Veenendaal duurde het jaren voordat er een gebouw ter beschikking werd gesteld voor de toen als "vrije jeugd" aangeduide jongeren.
Een korte kraakaktie zette B&W weer aan het werk:

Actie van 150 jongeren
EIERHAL VEENENDAAL GEKRAAKT

Uit protest tegen het feit dat zij nog steeds niet over een eigen jeugdhonk beschikken, heeft een groep van ruim honderdvijftig Veenendaalse jongeren vannacht de eierhal in Veenendaal gekraakt. Vanmiddag heeft een delegatie van de krakers, die het gebouw nog steeds bezet houden, een gesprek met B. en W. om duidelijk te maken, dat zij in de eierhal zullen blijven, totdat vanwege de gemeente gezorgd is voor deugdelijke ruimte wat betreft een eigen jeugd ontmoetings centrum.

(de Vallei, 21 september 1970)

Wethouder van jeugdzaken gaat aan discobar-plannen werken.

KRAKERS AL WEER WEG UIT EIERHAL

Gemeente:"Het is een spontane actie geweest"

De revoke van kleine omvang die zondagavond in Veenendaal ontstond toen een aanvankelijk 30, maar tegen het middernachtelijk uur ongeveer 154 man tellende groep Veenendaalse jongeren de gemeentelijke eierhal aan de Achterkerkstraat kraakte, is al de kop ingedrukt.
Tijdens een onderhoud dat een delegatie krakers gistermiddag op het gemeentehuis had met onder meer burgemeester P. Bode, hoofdinspecteur K. Huiskamp en de wethouder van jeugdzaken, de heer R. Koppenberg, besloten de bezetters het gebouw is weer vrij te geven.
Men deed die toezegging nadat de burgemeester had verklaard op korte termijn te zorgen voor een onderkomen voor de zogenaamde "vrije jeugd".

Burgemeester P. Bode hield het trio krakers voor dat de bezetting van de eierhal niet kan worden getolereerd.
Dat men zondagnacht en gisteren van politiezijde geen preventieve maatregelen heeft genomen vloeide volgens hem voort uit het feit dat men verder onheil wilde voorkomen en dat het normale gebruik van de hal door derden niet werd verstoord.

AU SÉRIEUX
De heer Van Offeren: "Uit het gesprek dat wij met de bezetters hebben gevoerd (wij hebben ons overigens hierin nogal laconiek opgesteld, doch de uitspraken van de jongeren bepaald au sérieux genomen) bleek dat het een spontane actie is geweest. Men heeft vermoedelijk weer op één van die avonden, waarop men niet wist waar men naar toe moest, besloten zijn intrek te nemen in de eierhal. Daarmee wilde men nog eens de aandacht vestigen op de omstandigheid dat men nog steeds niet over een jeugdhonk beschikt in Veenendaal".
De wensen van de jeugd - een bar annex dancing voor iedereen - zijn tijdens het gesprek (voor de zoveelste maal) aan de vroede vaderen voorgelegd ('s Morgens had een groepje bezetters ook reeds een verzoekschrift om een jeugdhonk afgeleverd op het raadhuis), want de jongeren zijn van mening dat de gemeente voor een ontmoetingscentrum moet zorgdragen.

ACHTERBAN
De voorlichtingsambtenaar: "B. en W. hebben al blijk gegeven van hun voornemen om iets voor dié jeugd, die niet in de traditionele disciplines (Instuif e.d.) wenst te vallen, iets te gaan doen. Dat is ook aan de initiatiefnemers meegedeeld en die toezegging deed de krakers besluiten de eierhal vrijwillig te ontruimen vanmiddag'.
Volgens de heer Van Offeren is de gemeente Veenendaal ervan overtuigd dat de groep krakers een grote achterban heeft (plusminus 200 jongeren), die de opening van een "gemeentelijke discobar" rechtvaardigt.
De wethouder van jeugdzaken gaat op korte termijn overleg plegen met diverse instanties om daarna vastomlijnde plannen te maken voor de structuur van het jeugdhonk. "De gemeente heeft al wat op het oog", aldus tot slot de heet Van Offeren. De Veenendaalse jeugd mag, wanneer het eenmaal zover is, zelf kandidaten voor de functie van beheerder (c.q. barkeeper) naar voren brengen.

KRETEN
Direct na het gesprek op het raadhuis trokken de bezetters met wapperende manen naar de eierhal om daar de poort te ontsluiten en de spandoeken met de kreten "gekraakt" en "bezet" te verwijderen.
"Hoofdkraker" Bruitsman legde op de valreep nog even een verklaring af: "Aanvankelijk stonden wij op het standpunt om de eierhal bezet te houden totdat we een andere ruimte zouden krijgen aangeboden, maar het gesprek met de burgemeester en korpschef Huiskamp is zeer bevredigend verlopen en dat deed ons anders besluiten".

We hebben de toezegging gekregen dat men iets op het oog heeft voor ons en nu we ervan overtuigd zijn geraakt, dat er inderdaad aan wordt gewerkt, hebben wij ons doel bereikt. Want door dit kraken wilden we er gewoon weer eens de aandacht op vestigen dat we na jaren nog steeds zonder iets "eigens" zitten.

BEATMUZIEK
De groep volgelingen van hem die gisterenmorgen nog zonder scrupules aan een klein tafeltje voor de elerhal een kaartje legden onder het gedreun van beatmuziek uit een krakerig speakertje, maakte inmiddels aanstalten om te vertrekken.

Enkele uren daarvoor had men nog ietwat recalcitrant te kennen gegeven het geürm van de jeugd over het gebrek aan een jeugdhonk beu te zijn en nu wel eens spijkers met koppen te willen slaan.
De bezetting van de hal zou de gemeente opnieuw zwaar aan het denken moeten zetten.
De krakers spraken toen ook affectieve woorden over hun "idealisme" en distantieerden zich van organisator Henk van de Berg, hij wie volgens hen de commercie een overheersende rol speelt.


De indruk dat er in Veenendaal in feite twee groepen jongeren zouden zijn is overigens niet juist.
De meeste jeugd volgt zowel Henk van den Berg als Henry Bruitsman c.s. als het gaat om een eigen ontmoetingscentrum.

De spanning is sinds gisterenmiddag in elk geval verdwenen in en rond de eierhal. Het is weer een waar "Vrede-oord" zoals op het huis, dat grenst aan de gemeentelijke hal, staat vermeld.

Gistermorgen nog verklaarden Henry Bruitsman, Hans Slotboom en Dick de Gooyer - op wier instigatie de eierhal werd gekraakt - het gebouw bezet te houden totdat de gemeente Veenendaal voor een ander jeugdhonk had zorggedragen, maar tijdens de bespreking op het raadhuis, waarbij ook de heren A. Stomphorst (chef jeugdzaken en onderwijs) en voorlichtingsambtenaar J. van Offeren aanwezig waren, zwichtte men voor de argumenten van Veenendaals eerste burger en politiekorpschef Huiskamp.

(De Vallei, 22 september 1970)

SLIJK

Redactie, Ik wil het eens hebben over de Veenendaalse jongeren die tegenwoordig door het slijk gehaald worden.
Ik zelf ben één van die jongeren. Er wordt dag in dag uit zoveel over de jeugd geroddeld, dat het niet mooi meer is.
Dat de jeugd gebouwen kraakt, is waar, maar dat zoals de ouderen zeggen, er onzedelijke dingen worden gedaan is absuluut niet waar.
SUZIE Q
En waarom, ouderen laat u uw dochters en zoons niet vrij om naar De Instuif of dergelijke te gaan?
Omdat er soms "langharig tuig" is?
Nu, u vergist u dan wel. Oké, het is waar, ze lopen er wel, maar zijn ze soms slechter dan u of wie ook?
Moeten ze altijd worden uitgescholden om hun haar?
Wordt een tent waar langharigen komen door u uitgescholden voor "rottent"?
Waarom loopt u altijd met een boog om die jongens heen? Weet u wel dat deze jongens misschien nog beter zijn dan de ouderen en de nette jongens, zogezegd?

Ouderen, u wilt alleen op de jeugd afgeven, maar de goede dingen worden niet genoemd.
Zoals De Vallei en De Rijnpost de jeugd soms weg zetten is zeer teleurstellend.
Ouderen, zie eindelijk eens in wat de jeugd wil. Zij wil ook uw hulp voor een verblijfplaats.
Laat uw zoons en dochters vrij om naar zulke tenten toe te komen.

De Vallei betitelt de jeugd van Veenendaal ook als "vrije" en dergelijke jeugd.
Met andere woorden, er wordt bedoeld: ze zijn weer bezig geweest.
Nee! Wij vechten voor ons goed recht.

Otto de Kaste, Veenendaal, 19 november 1970

Naschrift redactie (De Vallei):
Jammer dat de briefschrijver een zo ver gezochte interpretatie hanteert voor de term "vrije jeugd".
Er is niets anders mee bedoeld dan "ongeorganiseerde jeugd", en dat betekent weer dat het die jeugd is, die geen deel uitmaakt van organisaties, zoals clubwerk bijvoorbeeld.

Geen opmerkingen: