dinsdag 25 februari 2014

CIRCUIT '67 WIL DEUR INTRAPPEN

ENTHOUSIASTE START NIEUWE JEUGDGROEP

Straks groot garagebal met Armand in Veenendaal

Gisteravond werd in Veenendaal een nieuwe jeugdorganisatie opgericht, die zich aan de bevolking gaat presenteren onder de naam  Circuit '67. Tijdens de bijeenkomst van gisteren, waar het gehele bestuur aanwezig was, werden al direct spijkers met koppen geslagen; er werd een groots plan uitgewerkt, dat, zo verwacht men, bij de jongeren van Veenendaal en wijde omgeving veel weerklank zal vinden.
Het bestuur en de adviesraad van Circuit '67
bijeen om de plannen, die al concrete vormen
hebben aangenomen, verder uit te werken.
Circuit '67, voortgekomen uit een aantal personen, dat zich in voorgaande jaren belastte met de organisatie van de R.K. Instuif zal op 15 april 'n massale dansavond organiseren, die in de garage van het automobielbedrijf fa. Hoogendoorn aan de Nieuweweg zal worden gehouden. Deze stunt waarvoor men van de diverse gemeentelijke instanties de volle medewerking heeft gekregen, moet het begin zijn van een reeks nieuwe initiatieven, die tot doel hebben, zoals een der bestuursleden het formuleerde "in Veenendaal een deur in te trappen". Enkele bekende tienersterren zullen aan dit evenement medewerking verlenen. De organiserende vereniging is al vanaf januari bezig met de voorbereiding van dit plan, dat nu definitief gestalte heeft gekregen. Wat aanvankelijk een ver ideaal leek ("in Veenendaal krijg je iets dergelijks toch nooit voor elkaar, dachten we") wordt binnenkort in praktijk gebracht.
Het bestuur van Circuit '67 is bijzonder optimistisch ten aanzien van het welslagen van dit tienerfestijn.

Gemeentebestuur gaf vlotte medewerking
Eén van de initiatiefnemers van Circuit 67 is de heer L. van Treijen, die chef is in een Veenendaalse supermarkt. Samen met nog twee andere Veenendalers van om en nabij de dertig vormt hij een soort adviesraad, die het eigenlijke bestuur, dat uit jongens en meisjes, vijf in totaal, van rond de twintig bestaat, met raad en daad van dienst is.

De heer Van Treijen zei na afloop van de officiële bestuursvergadering van gisteravond: "We willen alle jongeren bij elkaar gaan brengen, ongeacht rang, stand of kerkgenootschap. 
Eigenlijk schuilt er een soort oecumenische gedachte achter onze plannen; we willen de zaak volledig opengooien. Vandaar ook de naam die we gekozen hebben. Op een circuit komen vele wegen bij elkaar..."

WO?W
Met de oprichting van Circuit 67 Is tegelijkertijd de R.K. Instuif opgeheven.
De belangstelling voor deze laatste vorm van jeugdwerk ontwikkelde zich de laatste jaren in negatieve zin.
Het instuif-bestuur kwam toen tot de overtuiging, dat een nieuw initiatief de animo zou vergroten.
Bovendien wilde men van het etiket "Rooms-Katholiek" af. "De instuif is in feite de bakermat geweest voor de nieuwe vereniging. We willen nu in Veenendaal een nieuwe, frisse wind laten waaien", zo zei één der jonge bestuursleden.

Die frisse wind komt er in de vorm van een massaal tiener evenement, waarvoor men het impresariaat Paul Acket in Den Haag inschakelde.
Door bemiddeling van dit bureau heeft men contracten gesloten met de beatgroep WO?W en de protestzanger Armand uit Eindhoven.

REACTIES
Vanzelfsprekend heeft men beseft dat een dergelijk evenement in Veenendaal reacties van uiteenlopende aard tot gevolg zou hebben."Er zal voldoende toezicht zijn om te zorgen, dat alles binnen de grenzen van het fatsoen blijft. Wij verwachten van onze bezoekers, dat zij zich aan de spelregels zullen houden en we rekenen er ook op, dat iedereen behoorlijk gekleed zal komen."

Het bestuur heeft er rekening mee gehouden, dat er straks ongeveer zevenhonderd jongens en meisjes naar de garage van de fa. Hoogendoorn zullen komen.
In de garage zullen zeshonderd stoelen worden geplaatst, alsmede een aantal biertonnen, die als tafels zullen fungeren. "Het geheel zal zo worden veranderd, dat niemand er meer een garage in herkent". aldus een der bestuursleden. Overigens is het vinden van een geschikte zaalruimte een probleem geweest, dat veel voeten in de aarde heeft gehad.
Een zaal van een capaciteit, zoals men die wenste, was er eenvoudig niet; een garage bood toen uitkomst.
De jeugd van Veenendaal en omgeving heeft overigens met dansen in een garage al ervaring opgedaan want ook het jeugdwerk "De Instuif" heeft al verschillende jaren achtereen met veel succes een garagebal georganiseerd.
De bezoekers zuilen voor een entree-bewijs drie gulden moeten neertellen.
 "Voor een dergelijke avond lijkt ons dat niet te veel", zei de heer Van Treijen hieromtrent.
In de loop van het jaar zullen er nog meer grote evenementen op touw worden gezet en eveneens staat vast dat er regelmatig dansavonden in De Ruif aan de Nieuweweg zullen worden gehouden.
Tenslotte nog een opmerking uit het bestuur: "Je kunt in deze tijd niet meer met sjoelbakken aankomen, vinden we. Ook In Veenendaal moeten we met de tijd meegaan. U zou ons initiatief dan ook min of meer kunnen beschouwen als een soort explosie"
(De Vallei, 7 maart 1967)

Circuit '67 sluit eerste seizoen
Het bestuur van Circuit '67 organiseert weer een dansavond.
Na het optreden van Armand en Wow hebben zij nu een beatgroep The Kingbeezz uit Amersfoort uitgenodigd. Zaterdagavond 13 mei zal deze groep optreden in De Ruif aan de Nieuweweg.
Met deze dansavond sluit Circuit '67 haar eerste seizoen.
(De Vallei, 10 mei 1967)

Circuit '67 start zaterdag met This Generation
Op zaterdag 23 september zet Circuit '67 de deur van de Ruif aan de Nieuweweg weer wagenwijd open voor beat- en rhythm and blues minnenden.
This Generation uit Nijmegen staat garant voor een geslaagde openingsavond.
Na 23 september zal Circuit '67 met de regelmaat van de klok elke 14 dagen draaien.
De avond van 7 oktober zal opgeluisterd worden door de beatgroep The Actions uit Utrecht.
(De Vallei, 22 september 1967)

Circuit '67 had uitverkochte zaal
Circuit '67" startte het seizoen zaterdagavond bijzonder goed.
Met medewerking van de Nijmeegse band This Generation werd een dansavond georganiseerd, waarbij de zaal geheel was uitverkocht.
Vele tieners moesten zelfs teleurgesteld worden.
Ook de band oogstte veel succes.
Vooral de trombone gaf aan de muziek een speciaal tintje, dat door het publiek bijzonder werd gewaardeerd.
(De Vallei, 25 september 1967)


CIRCUIT '67 DRAAIT ROLLEN OM MET NIEUW PROGRAMMA
Veenendaalse jeugd verhelpt gebrek aan ontspanning, ouderen

Zaterdagavond start Circuit '67 met het nieuwe programma voor het komende winterseizoen.
Met deze start heeft de werkgroep haar terrein uitgebreid: men organiseert niet alleen meer dansavonden voor de jeugd, maar men heeft met de samenstelling van het nieuwe programma ook aan de ouderen gedacht.
Volgende week zaterdag, 23 november, organiseert Circuit '67 namelijk een toneelavond.
Hiermee heeft de werkgroep de rollen eens omgedraaid: de ouderen zorgen niet voor de jeugd, maar de jeugd voor de ouderen.

Dans- en toneelavonden
"Wij organiseren nu al ongeveer twee jaar elke zaterdagavond een dansavond voor de jeugd in de Ruif aan de Nieuweweg. Dan kan de jeugd tenminste ergens naar toe in het weekend, maar voor de ouderen is er in Veenendaal nog steeds niets te beleven. Daar gaan we nu ook wat aan doen", vertelt één van de oprichters van de werkgroep Circuit '67, Roel Quint.

Zaterdagavond 23 november speelt de toneelvereniging "Nieuw Leven" uit Krommenie de frauduleuze komedie "Salto Mortale" van Dimitri Frenkel Frank.
Deze toneelavond wordt gehouden in 't Trefpunt aan de Kerkewijk.
De toneelvereniging "Nieuw Leven" is een van de beste amateur-toneelgroepen van Nederland.
Met stukken als "Op hoop van zegen", "De Muizeval" en "Blaffen tegen de maan" oogstte men al veel succes. "Salto Mortale' is een modern stuk. Het behoort echter niet tot het experimentele toneel.
De changementen gebeuren bij open doek en er wordt veel gewerkt met lichteffecten.
Het is een komedie met een ondertoon van ernst.

Voor Circuit '67 is de toneelavond een experiment.
Als er genoeg belangstelling blijkt te zijn, zal men in de toekomst meer van deze avonden organiseren. "We hopen dat 't Trefpunt te klein wordt en dat we naar Eltheto moeten verhuizen", aldus Roel Quint. Ten bate van het Veenendaalse jeugdwerk houdt men in de pauze van de toneelavond een verloting.

Circuit '67 werd vorig jaar april opgericht. De werkgroep stelde zich tot doel dansavonden te gaan organiseren voor de Veenendaalse jeugd, ongeacht geloofs- of principiële overtuigingen.
Het bestuur bestond uit vier personen en werd bijgestaan door een enthousiaste medewerkers.
Vanaf de eerste dansavond heeft men enorm veel succes gehad.
Herhaaldelijk moesten mensen in De Ruif worden geweigerd. omdat er eenvoudig geen plaats meer was.
Wegens financiële moeilijkheden en gebrek aan geschikte krachten moest de werkgroep voor het einde van het seizoen vorig jaar haar activiteiten staken.
Nu heeft men een vrijwel geheel nieuw bestuur samengesteld, dat er als volgt uitziet:
voorzitter is de heer W. Schoor, vice-voorzitter is Roel Quint, secretaris is de heer H. Korenromp, penningmeester Eric Jacobse en verder zijn er de bestuursleden Frits Lap, Gerard Brinkman en Ab Koning.

Men heeft het bestuur in tweeën gedeeld; de ene helft organiseert de ene week de dansavond, de andere helft doet dit de andere week. Het bestuur heeft altijd voor een vrijwel perfecte organisatie gezorgd.
Dit blijkt wel uit het feit dat de werkgroep nog steeds bestaat.
Hoeveel werkgroepjes van enthousiaste jongelui zijn al niet verdwenen na de eerste tegenslag?

Toch heeft men de organisatie nog beter gemaakt dan hij al was. Men laat in het nieuwe seizoen beslist niet meer dan 150 personen per avond in De Ruif  binnen om te voorkomen dat de zaal te vol raakt. Hierbij hebben leden altijd voorrang. Men kan lid worden tegen betaling van een gulden en het inleveren van twee pasfoto's. Men moet bovendien zestien jaar of ouder zijn.

Zaterdagavond a.s. is de eerste dansavond georganiseerd.
De beatgroep Jetset uit Nijmegen speelt dan in De Ruif.
Deze groep maakte vorig jaar al een succesvol optreden in Veenendaal.
De avond begint om acht uur en duurt tot elf uur.

Zowel de organisatie van de toneelavond als die van de dansavond had het bestuur in een maand rond. "Dat komt onder andere door de ervaring", meent Roel Quint. Het is het bestuur van Circuit '67 echter ook altijd al voor de wind gegaan. De jeugd heeft nooit moeilijkheden gemaakt in De Ruif.
Over deze zaal zijn ook nooit de geruchten gegaan die destijds bijvoorbeeld over NV 't Dingetje de ronde deden."Ach, we geven de jeugd een bepaalde vrijheid. Je moet ze tegemoet komen. En voor ons is het een enorme stimulans als we de medewerking van het publiek hebben. De jeugd moet weten dat het bestuur achter ze staat, maar het bestuur moet ook weten dat ze de jeugd hebben", zegt de vice-voorzitter.

Circuit '67 heeft de jeugd mee. Op het ogenblik is men overigens nog meer vrije uurtjes kwijt omdat men bezig is de entourage van De Ruif nog gezelliger te  maken dan hij al is.
(De Vallei, 13 november 1968)

DANSAVOND WAS SUCCES
In De Ruif speelde Jetset met de charmante Jennie

Tijdens de eerste dansavond van CIrcuit '67 in het nieuwe seizoen, die zaterdagavond in De Ruif werd gehouden, heerste weer de ouderwetse, gezellige drukte.
Het maximum aantal leden werd nog niet bereikt. Het bestuur verwacht echter dat men voor de volgende dansavond jeugdige danslustigen de toegang tot De Ruif moet weigeren omdat de zaal vol zal zijn. Dat zal zeker het geval zijn wanneer men een band aantrekt van dezelfde klasse als die van zaterdagavond.
Jetset zorgde behalve voor een gezellige ook nog voor een hippe sfeer.

JetSet in De Ruif
De Nijmeegse band Jetset bracht heerlijk swingende soulmuziek. De nummers zaten goed in elkaar en technisch speelde men bijna perfect. De groep was ook homogeen, ondanks dat men in de huidige bezetting zaterdagavond voor het eerst in het openbaar optrad.
Voorheen bestond de instrumentale bezetting uit drums, basgitaar, solo-slaggitaar en tenorsaxofoon.
De sax is echter verdwenen en daarvoor in de plaats kwamen een orgel en een piano, beide instrumenten bespeeld, niet door een langharige heer maar door de charmante mejuffrouw Jennie Polak.

"Ik ben niet beroeps. Ik vind het gewoon leuk om te spelen. Vier jaar heb ik gespeeld bij "Surfin-co" uit Arnhem, daarna heb ik een half jaar niet gespeeld en nu zit ik bij Jetset. Dit is mijn eerste optreden met hen. Wij hebben drie keer gerepeteerd", vertelt de zwarte Jennie, gekleed in wit overhemd met stijve boord en donker pak.

Jennie lacht maar wat als haar gevraagd wordt of het bij die drie mannelijke collega's wel uit te houden is. Ze doet niet voor hen onder en ze verzekert dat ze ook in de gebruikelijke "band-ruzies" haar woordje weet te doen: "Ik ben eraan gewend met mannen samen te werken."
Ook de heren bevalt het best met de organiste-pianiste.
Die heren zijn Ger Bouwman, basgitarist, Eugene Arts, drummer en W. Marneef, leider en soloslaggitarist. De band bestaat ruim een jaar.
De heren zijn allen beroepsmusici en speelden, voor Jetset werd geboren, in andere bands.

Behalve soul speelt Jetset ook Undergroundmuziek, compleet met lichteffecten.
Zaterdagavond liet men hiervan een staaltje zien en horen.
Het zat allemaal goed in elkaar en bovendien viel de muziek ook bij het publiek in de smaak.
(De Vallei, 18 november 1968)

Jargoons spelen in de Ruif
Het bestuur van Circuit '67, dat normaal op iedere zaterdagavond dansavonden organiseert in De Ruif aan de Nieuweweg zorgt op zondagavond 26 januari voor een speciale attractie.
Uitgenodigd is namelijk de band The Jargoons, die zo langzamerhand voor iedere liefhebber van dit genre muziek goede bekenden zijn.
Vorige week is tijdens een dansavond in jeugdherberg de Eikelenkamp meegedeeld dat The Jargoons vrijdagavond naar Veenendaal zouden komen, maar dit bericht berust op een misverstand.
(De Vallei, 22 januari 1969)

Geen opmerkingen: