vrijdag 7 februari 2014

JONGEREN RENSWOUDE WILLEN EEN EIGEN HOME

Kerk wees jeugd de deur op discussiebijeenkomst

Ook de jeugd van Renswoude komt in beweging.
Zij wil niet meer en masse naar Zeist, Amersfoort en Veenendaal brommen om daar mee te kunnen draaien in de kleurrijke ontspanningscarrousel, doch zij wil een eigen ontmoetingscentrum in het kasteeldorp.
Vijf mensen zijn gemobiliseerd om te vechten voor een eigen home.

Initiatief op rotmanier ontstaan …
Dit vijftal - Janny van de Kaa, Gert Veldhuizen, Ton Oosterink, Elly Veldhuizen en Jenny van de Bovenkamp - gaat trachten een gebouwtje te bemachtigen (men gokt op de vroede vaderen) en enkele medewerkers aan te trekken om een ontmoetingscentrum te creeëren waar de jeugd van Renswoude zich gaat thuisvoelen.
Dat doen zij op hun eigen manier want de N.H.-Kerk in het dorp past ervoor om nog iets met de oudere jeugd te gaan doen.
Op een discussie-avond - onder auspiciën van de kerk - onlangs in Rehoboth, werd een groep van 55 jeugdigen zelfs resoluut de deur gewezen toen het gesprek op drank, patates en sigaretten kwam.
"Ons initiatief om te komen tot een eigen jeugd-ontmoetingscentrum is eigenlijk op een rotmanier ontstaan", vertelt de bijna 21-jarige Janny van de Kaa, een idealistisch en in Renswoude ultra-actief meisje. ,,Enige tijd geleden gaven wij gehoor aan een uitnodiging van de N.H.-kerk om op een jongerenavond eens wat te discussiëren over bepaalde onderwerpen, zoals ontspanning e.d.
Er was niet zoveel jeugd aanwezig op deze avond, waarop later een quiz en wat geïmproviseerde spelletjes werden gedaan, doch op de tweede jeugdbijeenkomst kwamen ongeveer 55 jongens en meisjes. 
Voordien hadden wij adviezen ingewonnen bij de heer Van Berkel, die voor de ouderen ook wat meer recreatieve mogelijkheden in Renswoude wil, en we waren bepaald optimistisch."

Gedesillusioneerd
Maar op de betreffende avond, waarvoor de kerk een gespreksleider had uitgenodigd werden de jongeren al gauw gedesillusioneerd.
Janny van de Kaa: "Het onderwerp van gesprek was "Wat doe je met je geld?".
De antwoorden van de jongeren moesten op een briefje bij de discussieleider worden ingeleverd."
Welnu, die antwoorden zorgden ervoor dat de man wit wegtrok.
Hij zag de woorden drank, patates en benzine voor de brommers en stamelde "Drank, drank".
Zijn niet geringe verbazing culmineerde ten slotte in de kreet dat de jeugd gebouw Rehoboth onmiddellijk moest verlaten.
Janny van de Kaa: "We zijn toen echter niet 'verloren' naar huis gegaan.
Op die avond is in feite het groepje van vijf ontstaan, dat zich gaat inzetten voor een eigen ontmoetingscentrum."

Wat gaat er gebeuren?

GEMEENTE
Janny van de Kaa: "We zouden graag een gebouwtje van de gemeente willen hebben. Dat mag van alles zijn, want de jeugd zelf gaat het opknappen en geschikt maken voor ontmoetingscentrum. Verder zien we uit naar geschikte mensen die ons van adviezen kunnen dienen en eventueel kunnen meehelpen bij het runnen van het centrum.
Enkele particulieren hebben hun steun al toegezegd.
Wat we in het home gaan doen? 
De formule moeten we nog vinden, maar in eerste instantie denken we aan een gezellige ontmoetingsplaats waar de jeugd kan discussiëren, aan handvaardigheid kan doen, het formeren van een toneel cabaret groep. 
Platen draaien, wat dansen enz. 
Het is echter niet de bedoeling om er een discobar van te maken. 
Ons staat een gebouw voor ogen, waar de 'zoekende" jongeren zichzelf kunnen zijn."

Het vijftal heeft nog geen contact met de gemeente Renswoude gehad.
Reacties van de NH-kerk bleven uit.

ONTEVREDEN

Hoe reageert de lokale jeugd op de ontspanningsmogelijkheden in Renswoude?
Janny van de Kaa:"Op het gebied van de sport is men in de wolken. 
Dat is geweldig, nu de nieuwe sportzaal gereed is gekomen.
Maar voor de rest is er niets in het recreatieve vlak.
Hierover zijn mijn leeftijdgenoten dan ook bepaald ontevreden. 
Momenteel knalt men naar Veenendaal en andere plaatsen in de omgeving en vaak doet men b.v. in Veenendaal ook weinig meer dan zich vervelen.
Juist daaruit ontstaat de baldadigheid.
Ik ben ervan overtuigd dat die verveling alle kwaad in de hand werkt'
Zij praat er met enige verontwaardiging over, iets dat niet zo verwonderlijk is, want ze zegt (niet zonder afgrijzen):
"Ik ben gewoon bang om niets te doen. 
Als ik sommige mensen zie die helemaal passief zijn, dan wapen ik mezelf ertegen om ooit nog eens zo te worden".
Janny van de Kaa doet zelf ontstellend veel.

NOOIT THUIS
In de sport is zij erg actief (volleybal, tafeltennis, scheidsrechteren  en bestuurslid van s.v. Renswoude en de scheidsrechtervereniging groep Veenendaal e.d.), zij is hulp in de plaatselijke bibliotheek ("Literatuur heeft mijn interesse"). lid van de Historische Vereniging "Oud-Renswoude" en is weer in de personeelsvereniging gedoken van het bedrijf waar zij als secretaresse op de inkoop werkzaam is.
De uitspraak van pa en ma Van de Kaa dat "Janny nooit thuis is" is dan ook overbodig.
Hoe denkt het vijftal vechters voor een ontmoetingscentrum aan de financiën te komen?
Jannv van de Kaa: "Aanvankelijk gaan we contributies heffen, later wellicht gevolgd door een inzameling in het dorp. Dat geld komt er wel. Op dit moment zij we al blij met de omstandigheid dat een aantal particulieren in principe zijn medewerking heeft toegezegd.
Nu het gebouwtje nog".

Een reaktie bleef niet lang uit:

Jeugdkerk

Naar aanleiding van het artikel in uw blad van 19-11-1970 ,,Jongeren Renswoude willen eigen home" zou ik graag het volgende willen opmerken:
In genoemd artikel worden niet zulke vriendelijke woorden gericht aan het adres van de N. H. Kerk te Renswoude, zoals b.v.
"De Ned. Herv. Kerk in het dorp past er voor om nog iets met de oudere jeugd te gaan doen."

Het is erg jammer, dat Janny v. d. Kaa niet zo eerlijk is geweest om de juiste gang van zaken omtrent de jeugdavond, uitgaande van de Hervormde Jeugdraad aan uw verslaggever te vertellen.
Men mag toch van iemand die zo "idealistisch en ultra-actief" wordt genoemd wel wat meer objectiviteit verwachten.
Wat was n.l. het geval: Op de eerste jeugdavond waren 8 jongeren aanwezig.
Duidelijk werd toen gesteld, dat het hier ging om kerkelijk jeugdwerk, dat verschillende onderwerpen zouden worden besproken en dat er daarnaast ook gelegenheid zou zijn voor ontspanning.
Toen er de tweede keer 55 jongeren aanwezig waren is dit, voordat de samenkomst werd geopend, tot drie maal toe ook nadrukkelijk zo gesteld.
Kerkelijk jeugdwerk dat uitgaat van de Bijbel.
Dit ontlokte de uitroep: "Waarom moet die Bijbel erbij?"
Men begreep blijkbaar niet, dat de kerk ook nog iets met de Bijbel te maken heeft.
Mag men de kerk kwalijk nemen, dat ze met de Bijbel in de hand de jeugd tegemoet wil treden?
Dit alles is de jongelui aan het begin duidelijk verteld.
Ook is nogmaals tot drie maal toe gezegd, dat degenen, die iets anders hadden verwacht en met het door ons bedoelde jeugdwerk niet akkoord konden gaan, volledige vrijheid hadden om te vertrekken.
Ieder die zou blijven, zou zich dan aan de voor die avond gestelde regels houden.
Niemand van de 55 jongeren had echter de moed om op te staan en te vertrekken, hoewel later bleek dat ze het helemaal niet met opzet van de avond eens waren en iets anders hadden verwacht.
Dat er andere manieren van jeugdwerk mogelijk zijn, wil ik niet ontkennen, maar dat was niet de opzet van deze avond.
De discussie die deze avond toen gehouden werd, mag deze naam, dacht ik, niet dragen.
(Als Janny v. d. Kaa in haar jeugdhome op een dergelijke manier wil discussiëren, dan wens ik haar veel sterkte.)

Duidelijk was voor iedereen, dat men hier niet serieus bezig was.
Dat was voor de meeste jongelui ook niet de bedoeling.
Als de discussieleider al "wit weg trok" dan was dat niet vanwege de woorden drank, patates en benzine (hij drinkt zelf ook wel eens een glaasje, eet wel eens patates en gebruikt benzine), maar dan was dat vanwege de wijze waarop deze jongelui met elkaar discussieerden.
Men schreeuwde door de zaal, bezigde woorden als "zuipen", zocht vast platen uit voor na de pauze; kortom men maakte er een bende van. Daarom werden ze tenslotte de deur gewezen.

Waarom heeft Janny v. d. Kaa daarover niets tegen uw verslaggever verteld?
Vond ze de sfeer daar soms zo goed, dat ze het niet nodig vond om daar iets van te vertellen?

Als ze vervolgens beweert dat de N.H. Kerk er voor past nog iets met de oudere jeugd te gaan doen, dan heeft ze het mis.
Op vrijdagavond 11 december organiseert de jeugdraad weer een jeugdavond.
Daar worden jongelui verwacht die bereid zijn op een serieuze wijze te discussiëren over allerlei actuele onderwerpen, die vanuit de Bijbel worden benaderd en die zich daarnaast ook op een gezellige wijze willen ontspannen.
De Hervormde Jeugdraad past er echter wel voor om een gelegenheid te scheppen, waar de jongelui "mee kunnen draaien in de kleurrijke ontspannings carroussel". (zie artikel).
Dit is m.i. niet de taak van de Kerk.

M. Held, Renswoude.

Maar Janny liet zich niet op haar kop zitten:

Gelijk een schoolmeester

Jammer vind ik het dat de heer Held zich blijkbaar zo diep gekwetst voelt door het artikel in de Vallei van 19-l1-1970 over ons initiatief tot het vormen van een jongeren ontmoetingscentrum in Renswoude.
Dit is natuurlijk nooit onze bedoeling geweest.
Hij trekt in zijn stuk in de rubriek ,,Eerlijk gezegd…" van 24 november nogal fel van leer tegen ons en tegen de andere jongeren die op de 22e oktober de tweede jeugdbijeenkomst in Rehoboth bezochten.
Jammer ook, dat hij mij van oneerlijkheid beticht, en zelf ook niet vrijuit gaat wat dat betreft.
De eerlijkheid zal toch ook hem gebieden te erkennen dat een artikel dat in een krant verschijnt natuurlijk nooit de woordelijke weergave is van wat de geïnterviewde heeft gezegd.
Een verslaggever heeft nu eenmaal de vrijheid die punten naar voren te halen, die hem het meest interessant lijken.
Dit is ook de oorzaak van het feit, dat in voornoemd artikel nogal de nadruk is gevallen op het gedrag van de discussieleider op die bewuste 22e oktober.

Verder wil ik nogmaals duidelijk stellen dat het wel zeer te betreuren is dat de Jeugdraad, nadat hij op de eerste avond volkomen instemde met onze ideeën over discussiëren en ontspannen, op de tweede avond terugkrabbelde.
Wellicht is de heer Held volkomen overweldigd door de grote opkomst van die tweede avond.
Ik vraag mij af of hij zich wel eens gerealiseerd heeft hoe Jenny van de Bovenkamp en ik ons voelden.
Wij zouden immers voor de ontspanning zorgen, en ook wij hadden niet op een dergelijke opkomst gerekend.
Desondanks waren wij bereid ons in te zetten om de avond te doen slagen.
Toen de heer Held echter, gelijk een schoolmeester, uit lang verouderde boekjes voor de "kindertjes" ging staan en telkens maar bleef wachten tot de schare muisstil was, werden onze illusies de bodem ingeslagen.
Dit is m.i. niet de juiste manier om met jeugd van onze leeftijd om te gaan.
Jenny en ik hadden de menigte wel aangedurfd en ik weet niet of het dan wel zo'n "bende" zou zijn geworden.
Misschien is het jeugdig enthousiasme (dat vele ouderen ontbreekt).
Ik moet het volkomen met de heer Held eens zijn als hij in zijn stuk stelt: "De discussie die deze avond gehouden werd, mag deze naam, dacht ik, niet dragen. 
Het was ook geen echte discussie.
De diverse groepjes moesten de antwoorden op papier zetten en inleveren.
Zij kregen geen kans hun mening te verdedigen.
Ik dank de heer Held evenwel voor de sterkte die hij mij wenst met de discussies in wat hij noemt "haar jeugdhome".
Ik wil hem er overigens wel op wijzen dat het jongerenontmoetingscentrum niet bedoeld is als "Janny van de Kaa's jeugdhome", maar als een plaats waar de jongeren van dit dorp bij elkaar kunnen zijn en zich kunnen ontspannen.
(Ook als zij toevallig als Gereformeerd, Katholiek, of buitenkerkelijk op de wereld gekomen zijn).
Het moet en ontmoetingscentrum worden van en vóór de jeugd van Renswoude.

Nogmaals wil ik erop wijzen dat het nooit mijn bedoeling is geweest de heer Held door de publikaties over ons streven persoonlijk te kwetsen.
Toen mij gevraagd werd te vertellen hoe ons initiatief ontstaan is, moest ik het wel aanroeren.
Ik wil hem wel opmerkzaam maken op het reli-popfestival dat op 2 januari a.s. in de Jaarbeurs te Utrecht wordt gehouden.
Ook daar probeert men met de Bijbel in de hand de jeugd tegemoet te treden.
(Daar zullen o.a. optreden: Het Engelse Leger des Heils, Les Humphries Singers en Cliff Richard).
Dit is weer een voortvloeisel uit een praat en zanghappening die in 1964 plaats vond onder auspiciën van de Stichting 'Jeugd en Bijbel", waarin ook het Nederlands Bijbel Genootschap zit.
Misschien kan dit hem en de Jeugdraad ervan overtuigen dat men vanuit de kerk al lang ervan doordrongen is dat er nieuwe wegen gevonden moeten worden om de jeugd te benaderen.
Ik ben gaarne bereid een en ander nader toe te lichten op de jeugdavond van 11 december a.s.

Intussen gaat de actiegroep door met het verwezenlijken van ons ideaal.
Gelukkig hebben wij van diverse mensen (ook van ouderen) positieve reacties kregen en is ons daadwerkelijke steun toegezegd.
We zijn dan ook al een heel stuk verder gekomen, mede dankzij het artikel in de Vallei van 19 november.

Janny van de Kaa, Renswoude

Dus ook in de omliggende gemeenten werd de jeugd ongeduldig door het uitblijven van beleid met betrekking tot de jeugd.
En altijd weer dat gevecht tegen de kerk, die niet in de gaten had dat hun normen niet die van de jeugd waren, en zij ook niet meer van plan waren zich daaraan te conformeren.
(Gerard)

Geen opmerkingen: